पृष्ठम्:कादम्बरीकथासारः.pdf/७

पुटपरिशीलयितुं काचित् समस्या अस्ति
॥ श्रीः ॥

<>कादम्बरीकथासारस्थ विषयानुक्रमणिका पृष्ठादारभ्य पृष्टंपर्यन्तम् १. मक्ष्म् २. प्रथमः सर्गः द्वितीयः सर्गः १८ ५. तृतीयः सर्गाः ५. चतुर्थः सर्गः ३१ ३८ ६. पञ्चमः सर्गाः ३९ • ५३२ ७. षष्ठः सर्गः ५४ ८. सप्तमः सर्गः ७५ २.. आष्टमः सर्गः ७६ ८२३ १०. नवमः सग: .... ८४ ९७ ११. दशमः सर्गः .... ९८ १११ १२. एकदशः सर्गः ११२ १२८ १३. द्वादशः सर्गः .... १२९ १४० १५. त्रयोदशः सर्गः १४१ १४१