प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
१४३
पञ्चमोऽङ्कः

अपि च, पश्य

महावाताध्मातैर्महिषकुलनीलैर्जलधरै-
श्वलार्वद्युत्पनैर्जलधिभिरिवान्तःप्रचलितैः ।
इयं गन्धोद्दामा नवहरितशष्पाकुरवती
धरा धारापातैर्मणिमयशौर्भद्यत इव ॥ २२ ॥

 वसन्तसेना----भाव ! एसो अवरो ! । [ भाव ! एषोऽपरः ।।

एथेहीति शिखण्डिना पटुतर केकाभिराक्रन्दितः ।
प्रोडीयेव बलाकया सरभर्स सोत्कण्ठमालिङ्गितः ।
हंसैरुज्झितपङ्कजैरतितरां सोद्वेगमुद्वीक्षितः
कुर्वन्नञ्जनमेचका इव दिशो मेघः समुत्तिष्ठति ॥ २३ ॥

 विटः-एवमेतत्; तथा हि पश्य

निष्पन्दीकृतपद्मपण्डनयनं नक्षपावासरं
विद्युद्भिः क्षणनष्टप्रतिमिरं प्रच्छादिताशामुखम् ।
निश्चेष्टुं स्वपितीव संप्रति पयोधारागृहान्तर्गत
स्फीताम्भोधरधामनैकजलदच्छुत्रापिधानं जगत् ॥ २४ ॥

 वसन्तसेना-भाव एवं प्रणेदं । ता पेक्ख पेक्ख । [भाव! एवं न्विदम्; तत्पश्य पश्य ।]

गता नाशं तारा उपकृतमसाधाविव जने
वियुक्ताः कान्तेन स्त्रिय इव न राजन्ति ककुभः ।


॥२१॥ महेति । शुष्पाकुराः संलग्नशरतुल्याः ॥२२॥ एहति ॥२३ । मेचकाः श्यामाः ।। निष्पन्दीति ॥२४॥ गता इति । गगनं जलरूपेण द्रवीभूतं पतति । --- टिप्प०-1 शिखहिनां मयूराणां, “केका वाणी मयूरस्य' इत्यमरः, ताभिः पतरं यथा स्यात्तथा 'एलेहि' इत्याक्रन्दित आहूतः, आदरेत्र बीप्सा; सरभसं सार्वगम् , उत्कण्ठाऽऽवेगयोरन्योन्यं जन्यजनकभाव इति भेदः । प्राधि न स्थितिमेवी- नाम् इति ‘सोदैगम्' इत्युक्तम् । अञ्जनवर मेचका: श्यामाः, दिशः कुर्वनेषोऽपरो

मेघो हि समुत्तिष्ठति इयन्वयः ।