प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
१४४
मृच्छकटिके

प्रफामान्तस्ततं त्रिदशपतिशस्त्रस्य शिखिना ।
द्रवीभूतं मन्ये पतति जलरूपेण गगनम् ॥ २५ ॥

अपि च, पश्य ।

उन्नमति नमति वर्षति गर्जति मेघः करोति तिमिरौघम्।
प्रथमश्रीरिव पुरुषः करोति रूपाण्यनेकानि ॥ २६॥

 विटः----एवमेतत्

विद्युद्भिज्र्चलतीव संविहसतीवोश्चैर्वलाकाशतै-
महेन्द्रेण बिवैल्गतीव धनुषा धाराशरोद्गारिणः ।
विस्पष्टशनि निस्वनेन रसतीवाघूर्णतीवानिलै-
नलैः सान्द्रमिवाहिभिर्जलधरेधुपायतीवाम्वरम् ॥ २७ ॥

 वसन्तसेना--

जलधर ! निर्लजस्त्वं यन्मां दयितस्य वेश्म गच्छन्तीम् ।
स्तनितेन भीषयित्वा धाराहस्तैः पराशसि ॥ २८ ॥

भोः शक्र !

किं से ह्यहं पूर्वरतिप्रसका यस्त्वं नदस्यम्बुद ! सिंहनादैः ।
न युक्तमेतप्रियकाञ्जिताया मार्ग निरोद्धं मम वर्षपातैः ।। २९ ।।


त्रिदशपतिशस्त्रस्य वञ्जस्य ॥ २५ ॥ उन्नमसीति ॥ २६ ॥ विद्युद्भिरिति ॥ २७ ।। जलधरेति ॥ ३८ ॥ किं त इति । रतिप्रसका संभोगेन प्रसक्ता । हिप्प-1 जिंदग्नपतिशस्त्रस्येन्द्रवज्रस्य शिखिना वद्धिना, इन्द्रवजाभिनेत्यर्थः । अन्तस्तप्तं अत एव द्रवीभूतं गगनं जलरूपेण पतर्वीति मन्ये इत्युत्प्रेक्षालंकारः । 4 अलंकृतं भवति । विस्पष्टः करुन्तुदं श्रयमाणो योऽशनि नि:स्वनो बनिर्दोषस्तेन रसतीव शब्दं करोतीव । अनिलैचूिर्णतीव' इति झकझावातवर्णनम् । नी लैरहिमिः कुष्णस; साद्धं श्याप्तमिवेति मेघश्यातेरुत्प्रेक्षा । उधरैधुपायतीवात्मानं धूपितं

करोतीवेत्याशयः ।