एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
१७१
षष्ठोऽङ्कः

[ अरे आर्यचारुदतं न जानासि, न वा वसन्तसेनाम् ? । यद्यार्यचारु- इस वसन्तसेना वा न जानासि, तदा गगने ज्योत्स्नासहितं चन्द्रमपि स्में ने जानासि ।।

कस्तं गुणारविन्दं शीलमुगाङ्क जनो न जानाति ।
आपदुःखमोक्षं चतुःसागरसार रत्नम् ॥
हावेव पूजनीयाविहू नगया तिलकभृतौ च ।
आय बसन्तसेना धर्मनिधिश्चारुदत्तश्च ॥]

 वीरकः---अरे चंदणआ ।

जाणामि चारुदत्तं वसंतसेणं अ सुट्ट जाणामि । पत्ते अ राअकळे पिदर पि अद्दे ण णामि ॥ १५ ॥</poem>}}}}

[अरे चन्दनक ! ।

जानामि चारुदत्तं वसन्तसेनां ध सुषु जानामि ।
प्राप्त च राजकीयॆ पितरमन्यहं न जानामि ॥]

 आर्यकः--( खगतम् ) अयं में पूर्ववैरी, अयं में पूर्वबन्धुः, यतः

एककार्यनियोगेऽपि नानयोस्तुल्यशीलता ।
विवाहे च चितायां च यथा हुतभुजोद्वयोः ॥ १६ ॥

 चन्दनकः—तुमं तंतिलो सेणावई रणो पञ्चइदो । एदे धारिदा मए बइल्ला । अवलोएहि । [ त्वं तन्तिलः सेनापती राज्ञः प्रत्ययितः । एतौ धारितौ मया बलीव । अवलोकय ।]

 वीरकः-- तुम पि रण्णो पञ्चइदो बलवई । ता तुम जैव अवलो- एहि । [ स्वमपि राज्ञः प्रत्ययितो अलपतिः । तस्माश्वमेवावलोकय ।]


आयो वसन्तसेना धर्मनिधिश्चारुदत्तश्च ॥ १४ ॥ जानामीति । गाथा । जानामि चारुदत वसन्तसेन सुछ जानामि । प्राप्ते च राजकार्ये पितरमप्यई न जानामि । प्राने घेति चकारः पुनरर्थे ॥ १५ ॥ एकेति ॥ १६ ॥ दिप-1 चन्दनक-बीरकयोः। 2 चिन्तापरः ।