प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
१७४
मृच्छकटिके

 वीरकः--

संभमघग्घरकंठो तुम पि दो सि जे तुए भणिः ।।
दिट्ठो भए खु अजो पुणो वि अजा वसंतसेणेत्ति ॥ २० ॥

एथ मे अप्पच्चओ।

[ संभ्रमघर्घरकण्ठस्त्वमपि जातोऽसि यत्त्वया भणितम् ।
इष्टो मया खल्वायैः पुनरप्थाय वसन्तसेनेति ॥

अत्र मेऽप्रत्ययः ।]

 चन्दनकः--अरे, को अप्पच्चओ तुह है। वयं दक्खिणचा अव- तभासिणो । खेल-खत्ति-खडो खडट्टोविसअ-कण्णाट-कण्ण-पावरणअ- दविड-चोल-चीण-बर्बर-खेर-खान-मुख मधुधादपहुदाण मिलिच्छजादीण अणेअदेसभासाभिण्णा जहेळं मंतआम, दिट्टों' दिट्टा वा अज्जो अज्ञआ वा। [ अरे, कोऽप्रत्ययस्तच ? । वयं दाक्षिणात्या अन्यभाषिणः । खप-खत्ति- कडकडोबिल-कर्णाट कण-प्रावरण-द्वाविह-चल-चीन-बबैर-खेर-सान-मुख-में- धुघातप्रभृतीनां म्लेच्छजातीनामनेकदेशभाषाभिज्ञा यथेष्टं मंत्रयामः, इष्टो दृष्टा वी, आयें आर्या वा ।।

 वीरकः--णं अहं पि पलोएमि । राअअण्णा एसा । अहं रण्णो पञ्चइदो । [ नन्वहमपि प्रलोकयामि । राजाज्ञेषा । अहं राज्ञः प्रत्ययितः ।

 चन्दनकः--ता किं अहं अप्पच्चइदो संवुत्तो ? । [तस्किमहमप्रत्य- यितः संवृत्तः १ ।]

 वीरकः--णं सामिणिओओ । [ ननु स्वामिनियोगः ।]


यस्वया भणितम् । दृष्टो मयैह आर्यः पुनरपि वसन्तसेनेति ॥ २० ॥ खष-खत्ति----कड़-कडदोबिल-कण-कर्ण-आवरण-द्राविड-चोल-चीन-चबर-विराट- हिप्प०----1 खषेलादीनि कुलदेशोपहितानि म्लेच्छजातिनामानीति बोध्यम् ।

2 को नामात्र शब्दविचारः, पुनपुंसकम्याख्यानमप्रस्तुतमित्याशयः। 3 भाषामहे ।