एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
१७९
षष्ठोऽङ्कः

धारओ वीरओ राअपच्चअआरो विरोहिदो । ता जावे अहंपि पुतभादु- पडिवुदो एवं जैव अणुगच्छामि । [ अरे ! निष्क्रमतो मम प्रियवयस्यः शर्विलकः पृष्ठत एवानुलो गतः । भवतु, प्रधानदण्डधारको वीरको राज- प्रत्ययकारो विरोधितः । तद्यावदहमपि पुत्रभ्रातृपरिवृत एतमेवानुगच्छामि । ( इति निष्क्रान्तः )

इति प्रवहणविपर्ययो नाम षष्ठोऽङ्कः ।देवी ॥ २७ ।। विरोहिदो विरोधितः । पुत्रभ्रातृप्रभृतिभिः सहितः । तमार्यकमेव ।

इति प्रवहणविपयाँसो नाम षष्ठोऽङ्कः ।