प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
१८५
सप्तमोऽङ्कः

 आर्यको–एवम् , पुनर्दर्शनाय । ( इति निष्क्रान्तः )

 चारुदत्तः--

कृत्यैवं मनुजपतेर्महाली के
स्थातुं हि क्षणमपि न प्रशस्तमस्मिन् ।
मैत्रेय ! झिप निगडं पुराणकूपे ।
पश्येयुः क्षितिपतयो हि चारदृष्ट्या ॥ ८॥

(वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा ) सखे मैत्रेय ! वसन्तसेनादर्शनोत्सुकोऽयं जनः । पश्य

अपश्यतोऽद्य तां कान्तां चामं स्फुरति लोचनम्।
अकारणपरि अस्तं हृदयं व्यथते मम ॥ ९ ॥

तदेहि, गच्छावः । ( परिकम्य ) कथमभिमुखमनाभ्युदयिकं श्रमणक- दर्शनम् ? । ( विचार्य) प्रविशत्वयुमनेन पथा । वयमप्यनेनैव पथा गच्छामः । ( इति निष्क्रान्ताः सर्वे )

इत्यार्यकापवाहनं नाम सप्तमोऽङ्कः ।


कयोरुत्तरोत्तरेणाष्टखण्डः श्लोकः ॥ ७ ॥ पाल के राजनि रक्षक एवं वा । रक्षणे महानभिनिवेश इत्यर्थः ॥ कृत्येति ॥ ८ ॥ अपश्यत इति ॥ ९ ॥ श्रमणको भिक्षुः । अशकुन परम्परा च चारुदत्तवसन्तसेनयोरनिष्ट स्याग्रे भविष्यतः सूचनाय ॥ इत्यार्यकापवाहनो नाम सप्तमोऽङ्कः । टिप्प०-1 यथैतढक्कादौ गतासमाप्तौ च वसन्ससेनाया दक्षिणक्षिस्फुरणमा- सीत्तथैदमध्यशुभसूचकम् । अनयोः स्फुरणयोः फलमनुपदमस्मिन्नष्टमेऽके वसन्तसेनायाः शकारता मरणकल्पा यातना, चारुदत्तेन वसन्तसेना भारितेत्यभिशापेन चारुदत्तस्य

निग्रो वधार्थ नयनं च फलम् । ततश्चान्ते भाग्यवशादखिलापदां निवारणम् ।