एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
२००
मृच्छकटिके

 विदः-( वसन्तसेनां दृष्ट्वा, सविषादमात्मगतम्) कथमये, मृगी व्या मनुसरति ?। भोः ! कष्टम्;

शरच्चन्द्रप्रतीकाशं पुलिनान्तरशायिनम् ।
हंसी हंस परित्यज्य वा यस समुपस्थिता ॥ १६ ॥

( जनान्तिकम् ) वसन्तसेने । न युक्तमिदम्, नापि सदृशमिदम् ;

पूर्व मानादवज्ञाय द्रव्यार्थे जननीवशात् ।।

 वसन्तसेना---ण । [न।] ( इति शिक्षालयति ।)

 विटा---

अशौण्डीर्यस्खभाबेन वेशभावेन मन्यते ॥ १७ ॥

ननूक्तमेव मया भवतीं प्रति---‘सममुपचर भद्रे ! सुप्रियं चाप्रियं च ।।

 वसन्तसेना---पवणविपज्जासेण अगदा । सरणागदम्हि । [प्रवहणविपर्यसेनागता । शरणागतास्मि ।]

 विटः---न मैतव्यं न मैतव्यम् ; भवतु । एनं वेश्चयामि । (शकारमुपगम्य ।) काणेलीमातः ! सत्यं राक्षस्येवात्र प्रतिवसति ।

 शकारः—भावे भावे ! जइ लक्खशी पविशदि, ता कीश ण तुम मूशेदि १ अध चोले, ता कि तुम ण भक्खिदे १ । [भाव भाव ! यदि राक्षसी प्रतिवसति; तत्कथं न स्वां मुष्णाति ? । अथ चौरः, तदा किं स्वं न भक्षितः ।।1।


शकारवाक्यत्वाद्विपरीतोक्तिः । तावदहं पलाये। अन्यथा वापन्यात् (१) । लाघवा- नायाति कातरे विदुःखं काकादने भीरुः (१) । शरदिति ॥ १६ ॥ पूर्व- मिति । चेशभावेन (?) ॥ १७ ॥ नाम्पश इति न्यन्तात् । कर्मणि लकारः । मोक्षयति (?) । भक्खिदे भक्षितः । विपरीतोक्तिः पूर्ववत् ॥ दिप्प०-1 पूर्व यदा दशसहस्रसुवर्णमुद्राणामलंकाराः भवणं च प्रेषितं तदा गवद्गाजयालकमिमं तिरस्कृत्य, इदानीं दून्यनिमित्त जननीवशादिदैवागतासि ।

2 औदार्यस्वभावेन वेश्यत्मिादागतासीति जमेन मन्यते इत्याशयः ।