एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
२२६
मृच्छकटिके

नवमोऽङ्कः

(ततः प्रविशति शोधनकः )

 शोधनकः--आणत्तम्हि अधिअरणभोइएहिं----‘अरे सोहणआ ! ववहारमंडवं गदुअ आसणाई सज्जीकरे हि' त्ति । ता जाव अधिअर- णमंडवं सजिद् गच्छामि ( परिक्रम्यावलोक्य च ) एदं अधिअरण- मंड़वे । एस पविसामि । ( प्रविश्य, संमाज्यसनमाधाय ) विवित्तं कारिदै भए अधिअरणमंडव । विरइदा मए आसणा । ता जाव अधिअरणि- आणं उण णिवैदेमि । ( परिक्रम्यावलोक्य च ) कथं एसो रट्टिअस्सालो दुट्टदुज्जणमणुस्सो इदो एव्व आअच्छदि ? । ता दिट्टिपधं परिहरिअ गमिस्सं । [ आज्ञप्तोऽस्म्यधिकरणभोजकैः–“अरे शोधनक ! व्यवहारमण्डप गत्वासनानि सञीकुरु' इति । तद्यावधिकरणमण्डपं सवितुं गच्छामि । एषोऽधिकरणमण्डपः । एष प्रदिशामि । त्रिविक्तः कारितो मयाधिकरण- मण्डपः । विरचितानि भयासनानि । सद्यावदधिकरणिकान पुनर्निचेदयामि । कथमेष राष्ट्रियश्यालो दुष्टदुर्जनमनुष्य इत एवागच्छति ? । तदृष्टिपथे परिहृय गमिष्यामि ।]

( इत्येकान्ते स्थितः)

(ततः प्रविशत्युज्वलवेषधारी शङ्कारः)

 शकारः--

हादेहं शलिलजलेहिं पाणिपहिं
उज्ञाणे उववणकाणणे णिशपणे ।।
णालीहिं शह जुवदीहिं इति हिँ
गंधव्येहि शुविहिदपहिं अंगैकेहिं ॥ १ ॥


अधिकरणे न्याय विवादविषये नियुक्तत्वात्तदेषामस्ति । अत इनिठनौ' ( पा० ५५२।११५) इति ठन् । अपवादो दोषवाच्येति यावत् । हादेई इति । प्रहर्षिणी- दिप्य--1 आधुनिकन्यायमन्दिरेवयं 'बेलीफ' संशया परिस्थिती राजपुरुः ।

2 राजश्यालत्वेन सर्व मयि संभाग्यवे इत्यस्याशयः ।