एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
२४९
नवमोऽङ्कः

उदिवग्गो विअ लक्खीअसि ।। ( आकर्ण्य ) किं भणासि---‘पिअव- अस्सो चारुदत्तो अधिअरणमंडवे सद्दाइदो' ति १ । ती ण हु अप्पेण कञण होदव्वं । ( विचिन्त्य ) ता पच्छा वसंतसेणासआसं गमिस्से । अधिअरणमंडवं दाव गमिस्सं । ( परिक्रम्यावलोक्य च) इदं अधिअरण- मंडवं । ता जाव पविसामि । (प्रविश्य ) सुहं अधिअरणभोइआणं । कहिं मम पिअवअस्सो है। [ प्रेषितोऽस्म्यार्यबारुद तेन वसन्तसेनासकाशम् सत्रालंकरणानि गृहीत्वा, यथा---'आर्यमैत्रेय ! वसन्तसेनया वत्सो रोहसेन आत्मनोऽलंकारेणालंकृत्य जननीसकाशं प्रेषितः । अस्य आभरणे दातव्यम्, ने पुनर्ग्रहीतव्यम्; तत्समर्पय' इति । तद्यावद्वसन्तसेनासकाशमेव गच्छा- मि । कथं भवरेभिलः ? । भो भावरेभिल ! किंनिमित्तं स्वमुद्विग्न उद्विग्न इव लक्ष्यसे ? । किं भणसि-*प्रियवयस्यश्चारुदत्तोऽधिकरणमण्डप आहूतः' इति ? । तब खल्वल्पेन कार्येण भवितव्यम् । तत्पश्चाद्वसन्तसेनासकाशं गमिष्यामि । अधिकरणमण्डपं तावद्गमिष्यामि । अयमधिकरणमण्द्धपः । तद्यावरप्रविशमि । सुखमधिकरणभोजकानाम् । कुत्र मम प्रियवयस्यः ? ।

 अधिकरणिकः---नन्वेष तिष्ठति ।

 विदूषकः--वअस्स ! सोस्थि दे । [ वयस्य ! स्वस्ति ते । ]

 चारुदत्तः भविष्यति ।।

 विदूषकः-अवि क्षेमं दे १ । [ अपि क्षेमं ते ? ।

 चारुदत्तः–एतदपि भविष्यति ।

 विदूषकः–भो वअस्स 1 किंणिमित्तं उब्विग्गो उद्विग्गो विश्न लक्खीअसि ? कुदो वा सदाइदो ? । [भो वयस्य ! किंनिमि समुद्विम उद्विग्न इव लक्ष्यसे ? कुतो वाहूतः ? ।]

 चारुदत्तः----वयस्य ।। टिप्प०---1 अस्य रोइसेनस्य दातव्यमाभरणं स्वया अहीतुं न योग्यमियर्थः । वसन्तसेनया रोइसेनस्य मृच्छकटिकायां पूरितानीमानि भूषणानि, तेषां स्वात्प्रत्यर्पणम् ।

g