प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
२५८
मृच्छकटिके

विषसलिलतुसाग्निप्रार्थिते मे विचारे
क्रकचमिह शरीरे वीक्ष्य दातव्यमद्य ।
अथ रिपुवचनाद्वा ब्राह्मणं मां निर्हसि
पतसि नरकमध्ये पुत्रपौत्रैः समेतः ॥ ४३ ॥

अयमागतोऽस्मि ।।

( इति निष्क्रान्ताः सर्वे )

इति व्यवहारो नाम नवमोऽङ्कः।


उत्पातकल्पैरित्यर्थः ॥ ४१ ॥ नृणामिति ॥ ४२ ॥ विषसलिलेति । विषादिपरीक्षाप्रार्थितेऽन्विष्टे । विचारे । क्रकचं दातव्यम् । अझै तव्यः (१) । यदि मयोक्त क्रियते तदा ककचदानमईमेवेति भावः (१) । अथ विचारनिरपेक्ष नृपति इदि स्वीकृत्य वदति ॥ ४३ ॥

इति व्यवहारो नाम नबमोऽङ्कः ।

  • -*------

--- -


-*-*-*-*-*-*-*-*-

  • -*-*-

टिप---- इयं पालकराजानमयोक्तिः 1 विष-सलेल-तुला-वह्निभिः दिव्य- साधनैः परीक्षायामि शरीरेय ऋकचं शरू दतव्यम् । रिपुवचनाद् शकारवचना-

दित्यर्थः ।