एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
२६०
मृच्छकटिके

 चाण्डालौ--ओशलध अज्जा ! ओशलध ।

किं ऐक्खध छिज्जंतं शप्पुलिशं कालपलशुधालाहिं १ ।
शुअणशणाधिवाशं शजणपुलिशमं पदं ॥ ४ ॥

आअच्छ ले चालुदत्ता ! अच्छे । [ अपसरतायः ! अपसरत ।

किं पश्यत छिद्यमाने सरपुरुष कालपरशुधाराभिः ।
| सुजनशकुनाधिवासं सजनपुरुषनुभमेतम् ॥

आगच्छ रे चारुदत्त ! भागच्छ ।]

 चारुदत्तः--पुरुषभाग्यानामचिन्त्याः खलु व्यापाराः, यदहमी- दृश दशामनुप्राप्तः ।।

सर्वगात्रेषु विन्यस्तै रक्तचन्दनहस्तकैः ।।
पिएचूर्णवकीर्णश्च पुरुषोऽई पशुकृतः ॥ ५॥

( अग्रतो निरूप्य) अहो, तारतम्यं नराणाम् । ( सकरुणम् )

अमी हि दृष्टा मदुपेतमेतन्मयै धिगस्त्वित्युपजातबाष्पाः ।
अशक्नुवन्तः परिरक्षितुं मां स्वर्ग लभस्खेति वदन्ति पौराः ॥ ६ ॥

 चाण्डाली-ओशलध अज्जा ! ओशलध । किं पैक्खध ।।।

इंदे पवाहिअंते गोप्पेशवे शंकर्म च तालाणं ।।
पुलिशपाणविपत्ती चत्तालि इमे ण इव्वा ॥ ७ ॥


पेक्ध ति । गाथा । किं प्रेक्ष्यथ छेद्यमानं सत्पुरुष कालपरशुधाराभिः । सुज- नशकुनाधिवासं सञ्चनपुरुषद्वममेतम् ॥ ४ ॥ सवैति । पिष्टचू श्यामतण्डुलचू- मैसू । पशुर्देवतार्थ छोगादिः ॥ ५ ।। अभी इति । मदुपेतं मदर्पितं यथा स्यादेवम् । उतष्पाः । यदिति पञ्चम्येकवचनान्तम् । मदुपातमीदृशमवस्थान्तरं दृष्लेवि वार्थः ॥ ६ ॥ इन्द्रेत्यादि । गाथा । इन्द्र प्रवास्यमानो यद्वी प्रवायमानो टिप्प०---1 हस्ता इव इस्तका रक्तचन्दनलिप्तहस्तचिहानि, इवाथै कन् । पिर्छ तण्डुपिष्टं, चूर्ण तिलचूर्ण, तैरवकीण ब्याप्तोऽहं, अपशुरपि पशुवत् दैवीवलिदानाय छागादि येथोपाहियो त संपद्यमानीतः पशकतोऽसि ।

••••••••••