एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
२६१
दशमोऽङ्कः

[ अपसरतार्याः अपसरत । किं पश्यत १ ।

इन्द्रः प्रयायमाणो गोप्रसवः संक्रमश्च ताराणाम् ।
सुपुरुषप्राणविपत्तिश्ववार्येतानि न द्रष्टव्यानि ॥ ]

 एकः-हंडे आहींता ! पेक्ख पेक्ख

अलीपधाणभूदे यजमीअंते कदंतअण्णाए।
किं लुअदि अंतलिखे अदु अणब्भे पडदि वज्जे ॥ ८ ॥

[अरे हीन्त ! पश्य पश्य

नगरीप्रधानभूते वध्यमाने कृतान्ताज्ञमा ।
किं रोदित्यन्तरिक्षमथवाऽनभै पतति वज्रम् ।। ]

 द्वितीयः---अले गोहा !

ण अ लुअदि अंतर्लिक्खे ऐअ अणब्से पदि वजे ।
महिलाशमूहमेहे निवडदि अबु धाराहि ॥ ९ ॥

अनि अ,---

वज्झम्मि णीप्रमाणे जणश्श शब्दश्श लोदमाणश्श ।
णमणशलिलैहि शित्ते लच्छादो ण उण्णमइ लेणू ॥ १० ॥

[अरे गोह!

न च रोदित्यन्तरिक्षं नैवानभ्रे पति वन्नम् ।
महिलासमूहमेघान्त्रिपतति नयनाम्बु धाराभिः ॥


विवर्धमानः गोप्रसवो निपतनं च ताराणाम् । सत्पुरुषस्य प्राणविपत्तिनशः । क्वार इमे न द्रष्टव्याः ॥ ७ ॥ हण्डे इति नीचसंबोधने । णअलु इत्यादि । गाथा। नगरीप्रधानभूते वध्यमाने कृतान्ताज्ञया । किं रोदित्यन्तरिक्षमुतानने पतति वञ्जम् ॥ नगरीप्रधानधो बन्न इवेत्युत्प्रेक्षा ॥ ८ ॥ ॥ अ लुअदी- त्यादि । गाथा । न च रोदित्यन्तरिक्षं नैवानभ्रे च पतति वञ्जम् । स्त्रीसमूहमेशा पितति । नयनाम्बु कर्तृ । धाराभिः ॥ ९ ॥ बज्छस्मीत्यादि । आर्यो । बध्ये