एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
२६२
मृच्छकटिके

वध्ये नीयमाने अनस्य सर्वस्थ रूढः । नयनसलिलैः सिक्तो रथ्यातो नोच्चमति रेणुः ॥]

 चारुदत्तः--{ निरूप्य, सकरुणम् )

एताः पुनर्हर्यगताः स्त्रियो मां वातायनार्धेन विनिःसृतास्याः ।
हा चारुदत्तेत्यभिभाषमाणा बाष्पं प्रणालीभिरिवोत्सृजन्ति ॥ ११ ॥

 चाण्डालौ---आअच्छ ले चालुदत्ता ! आअच्छ । इमै घोषण- द्वाणं । आहणेध डिंडिम, घोशेध घोशणं । [आगच्छ रे चारुदत्त ! आगच्छ । इदं घोषणस्थानम् । आहत डिण्डिमम् , घोषयत घोषणाम् ।

 उभौ-शुणाध अजा ! शुणाध । एशे शत्थवाहविणअदत्तश्श णत्थिके शाअलदत्तश्श पुत्तके अज्ञचालुदत्ते णाम । एदिणा किल अकज्जकालिणा गणि॥ वशंतशेणा अस्थकल्लवत्तश्श कालणादो शुण्णं पुष्फकलंडअजिण्णुजाणं पवेशिअ बाहुपाशबलक्कालेण मालिदे ति, एशे शलोत्ते गहिदे, शअं अ पडिवण्णे । तदो लण्णा पालएण अम्हे आण्णता एदं मालेदं । जदि अवले ईदिशं उभअलो- अविद्धं अकजं कलेदि तं पि लोआ पालए एवं जेव शाशदि । [ शृणुतयः ऋणुत । एष सार्थवाहविनयवृत्तस्य नप्ता सागर- दत्तस्य पुत्रक आर्यचारुदसो नाम । एतेन किलाकार्यकारिणी गणिका वसन्तसेनार्थकल्यवर्तस्य कारणाच्छ्रव्यं पुष्पकरकजीर्णोद्यानं प्रवेश्य बाहुपाशवलात्कारेण मारितेति एष सलोप्यो गृहीतः, स्वर्य ध प्रतिपः । ततो राज्ञा पालन वयमाशप्तौ एतं मारयितुम् । यद्यपर ईरशमुभय- लोकविल्डर्मकार्य करोति तमपि राजा पालक एवमेव शास्ति]


नीयमाने जनस्य सर्बस्य रुदतः । नयनसलिलैः सिके सति रथ्यातो नो- अमति रेणुः ॥ गोमिन् प्राहे खामिनः (?) ॥ १० ॥ एता इति ॥ ११ ॥