एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
२७६
मृच्छकटिके

 चाण्डालौ---णहि अम्हाणं ईदिशी लाआण्णची, जधी शपुतं चालुदत्तं वावादेध त्ति । ता णिक्कम ले दालआ ! णिक्कम । ( इति निष्कामयतः ) इमं तइथं घोशणाएँ । ताडेध डिडिमं । [न अस्माकमी- इशी राजाज्ञप्तिः, यथा सपुत्रं चारुदत्तं व्यापादयतेति । तक्षिक्राम रे दारक! निष्काम । इदं तृतीयं घोषणस्थानम्। ताडयत डिण्डिमम् । ] ( पुनर्घोषअतः )

 शकीरः----{ खगतम् ) कधं एशे ण पत्तिअंति पौला है । (प्रका* शम् ) हेहो चालुदत्ता बडुका ! ण पत्तिआअदि एशे पौलजणे । ती अत्तणकेलिकाए जीहाए भणाहि मए वशंतशेणा मालिदेति । [कथमेते न प्रत्ययन्ते पौराः ? । अरे चारुदत्त बटुक ! न प्रत्ययत एष पौरजनः । सदा- स्मीयया जिह्वया भण---‘मया वसन्तसेना मारिता' इति ।]

( चारुदत्तस्तूष्णीमास्ते )

 शकारः-अले चंडालगोहे ! ण भणादि चालुदत्तबडुके । तो भणावेध इमिणा जजलवंशखंडेण शंखलेण तालिअ तालिअ । [ अरे चाण्डालमनुष्य ! न भणति चारुदत्तबटुकः । तद्भणयतानेन जर्जरवंशखण्डेन शङ्कलेन ताडयित्वी ताडयित्वा ।]

 चाण्डालः–(प्रहारसुद्यम्य ) भो चालुदत्त ! भणाहि । [ भोश्चारु- दस्त ! भण।]

 चारुदत्तः-( संकरुणम् )

प्रायैतवासनमहार्णवप्रपात
न त्रासो न च मनसोऽस्ति मे विषादः ।
एको मां दहति जनापवादवह्निः ।
बक्तव्यं यदि मया हता प्रियेति ॥ ३३ ॥

( शारः पुनस्तथैव )


किमवससि हे ज्ञक (?) पुरुषं दृष्ट्वा देवपर्यस्तम् । विदितं न त्वमपी (यी?) वत हे दुर्जन कृतान्तदंष्ट्रापुमारोहपि ॥ (१) पराणेभि परानयामि व्यावर्तयामि ।। एताए

टिप्प-1 शलो नाम वध्यपटईडिण्डिमवादनदङ: ।