एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
२८७
दशमोऽङ्कः

जयति वृषभकेतुर्दक्षयज्ञस्य हुन्ता
तदनु जयति मेशा षण्मुखः क्रौञ्चशत्रुः ।
तदनु जयति कृत्स्ना शुभ्रकैलासकेतु
विनिहतवरवैरी चार्यको ग विशालाम् ॥ ४५ ॥

( प्रविश्य, सहसा )

 शर्विलकर---

हवा ते कुनुपमहे हि पालकं भो-
स्तदाज्ये द्रुतमभिषिच्य चार्यकं तम् ।
तस्या शिरसि निधाय शेषभूतां ।
मोक्ष्येऽहं व्यसनगतं च चारुदत्तम् ॥ ४६ ॥

हुत्वा रिपुं तं बलमहीने पौरान्समावास्य पुनः प्रकर्षात् ।
प्राप्तं समग्रं वसुधाधिराज्यं राज्यं बलारेरिव शत्रुराज्यम् ॥ ४७ ॥

( अप्रतो निरूप्य ) भवतु; अत्र तेन भवितव्यम् , यत्रायं जनपदसम- वायः । अपि नामायमारम्भः क्षितिपतेरार्यकस्यार्यचारुदत्तस्य जीवितेन सफलः स्यात् ।। ( त्वरिततरमुपसूय) अपयात जाल्माः । । ( दृष्ट्वा, सहर्षम् ) अपि ध्रियते चारुदत्तः सह वसन्तसेनया है। संपूर्णाः खल्त्र- स्मत्खामिनो मनोरथाः ।।


केणापि । न एतयतिरिक्तेनान्येत्यर्थः । न प्रत्यभिजानाति । निर्वेदः शान्तिः वैष- यिकेच्छानिवृत्तिः ॥ किमेतत्किमेतदिति शत्रूण क्रूरः कलकलः ॥ जयतीति । जयतिं सर्वोत्कर्षेण वर्धताम् ( वर्तते )। तदनु जयति आत्मसात्करोति ॥ ४५ ॥ हत्येति । शेषभूतां पुष्पदामायमानाम् । गुणभूतामिति केचित् ॥ ४६ ॥ दिप-1 वृषभकेतुः शिवः, क्रौञ्जशत्रुरिति विशेषणं अभूतपराक्रमाभिप्रायम् । विनितः वरो वैरी पालकराज थेन सः । सिद्धादिष्टराज्यलाभवान् यः स अर्यकः । 2 वसुधाया अधिराज्यं स्वाभ्यं यस्मिन्नीदृशं संपूर्ण शत्रोः पालको राज्य,

  • अखण्याविषयो हि राज्यम्' इति लक्षणलक्षितं राज्यं बलारेरिव इन्द्रस्य राज्यमिक,

पेन्द्रं पदमित्याशयः ।