एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
२९४
मृच्छकटिके

 धृता-वरं पावाचरणे । ण उण अजउत्तस्स अमंगलाकण्णणं । (वरं पापाचरणम् । न पुनरार्यपुत्रस्यामङ्गलाकर्णनम् ।]

 शर्विलकः---( पुरोऽवलोक्य ) आसन्नडुतवहार्य । तस्वर्यतां त्वर्य- ताम् ।

( चारुदत्तस्त्वरितं परिकामति )

 धृताअणिए । अवलंब दारों, जाव अहं समीहिदं करेमि । [रदनिके ! अवलम्बख दारकम् । यदिदं समीहितं करोमि । ]

 चेटी--( सकरुणम्) अहं पि पधोवदेसिणि म्हि भट्टिणीए । [ अहमपि पथोपदेशिन्यस्मि भट्टिन्याः ।]

 धूता--( विदूषकमवलोक्य ) अज्जो दाव अलबेदु । [ आर्यस्तावद- बलम्बतम् ।]

 विदूषकः-( सावेगम् ) समीहिदसिद्धिए पउत्तेण बम्हणो अग्गदो कादब्यो । अदो भोदीए अहे अग्गणी होमि । [ समीहितसिधै प्रवृत्तेन ब्राह्मणोऽग्ने कर्तव्यः । अतो भवत्या अद्दमग्रणीर्भवामि ।]

 धृता-कधं पञ्चादिम्हि दुवेहिं ? । ( बालकमालिङ्गय ) जाद । तुम जेव पज्जवट्टावेहि अत्तार्ण अम्हाणं तिलोदअदाणाअ ।

अदिक्कते किं भणोरहेहिं ।। ( सनिःश्वासम् ) ण खु अजउत्तो तुम पजव- ट्राविस्सदि । [ कथं प्रत्याविष्टास्मि द्वाभ्याम् ? जात ! त्वमेव पर्यवस्थापयाभानमस्साकै तिलोदकदानाय । अतिक्रान्ते किं मनोरथैः ? । न खल्वार्य पुत्र- स्वां पर्यवस्थापयिष्यति ।।

 चारुदत्तः--( अकण्र्य, सहसोपसृत्य ) अहमेव पर्यवस्थापयामि बालि- शम् । ( इति बालकं बाहुभ्यामुत्थाप्य, वक्षसालिङ्गति )


त्वरयेति ॥ ५६ ॥ पुस्तकान्तरपाठदर्शनव्याख्या—अहमेवेति । पर्यवस्था-