एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


राजनि विज्ञापिसे च गलबस्तैिरेव भूषणैस्तं दक्षिणश्मशान नीस्वा शूले भत" इति समादिशति भूपः शोधनकं च नयति तं पाण्डालाभ्यामित्यालेखितम् ॥ दशमेऽके राजनिदेशाद् वध्यस्थानं नीतः, सडिण्डिमं हन्तुमुशोषितो, दैववशारिछ- नबन्धनतया स्वीयप्रासादवालाप्रप्रतोलिकायां शकारेण मन्त्ररक्षणाय दण्ड- निगडेन बवा निक्षिसेन तदीयस्थावरकाभिधेयचेटेन परलोकजिगमिषुणा जीर्णगवाक्षात् कथंचित् पातितात्मना निर्दोषमुद्भावितोऽपि पश्चादागतेन सकपटं तदुक्तिमपलाप्य, ताताभिलाषेण संगन्तुमागतेन रोहसेनेन सहैव रिपुं मारयितुं प्रजल्पता, तदनु निजचेटमाक्रम्यैकान्तमधितिष्ठता शकारेण पुनस्तथैवापवादितः, प्रजिहीर्षयां गृहीतपतितखङ्गाभ्यां चाण्डालाभ्यां शूलायामारोपयिषितस्त्वरितमागस्य वसन्तसेनां मेलयता संवाहकश्रमणकात् स्वरूपानन्तरमेवार्यकेण यज्ञवाटस्थपालकं निधात्म निजमिनमाकं राज्येऽभि- पिच्यागतेन शर्विलकेनोपसेवितश्चारुदत्तोऽसिप्रवेशाय व्यवसिर्ता धूतां सत्वरे सम्भाग्य संवाहकं सर्वविहारेषु कुलपतित्वे, चन्दनकं पृथिवीदण्डपालकरवे, स्थावरकं दास्यनिर्मुक्ती, हन्तुं ग्रहीतुं शकार पूर्वाधिकारे, चाण्डालौ स्वजास्या- धिपत्ये, चार्यभूपतिमा नियोजयति शर्विलकेन सवधूशब्दोच्चारमवगुण्ठिता वसन्तसेना अर्धाङ्गित्व इव निजपरिग्रहत्थे संगृहातीत्यानन्दपर्यवसायिकत्वेन सुजनमनोहारीदं प्रकरणं समापयति स कविवर्यः शूद्रकः ।