प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


मृच्छकटिकस्थपात्राणां परिचयः -~-पुमांस:- सूत्रधार:-प्रधाननटः चारुदत्त:-प्राक्षणसार्थवाहोदारचारित्रो नितान्तदानक्षीणार्थोऽत्र वस. न्तसेनाप्रियतमः प्रधाननायकः । रोहसेन:-आर्यचारुदत्तस्य पुत्रः मैत्रेयः-आर्यचारुदत्तस्य सहायो वयस्यः, विदूषकश्चान्न प्रकरणे । सुनि- पुणोऽयं प्रतिवस्तुसमीक्षायां तस्वान्वेषणे च नितरां चतुरः वर्धमान:-आर्यचारुदत्तस्य परिचारकः । संस्थानका पालकस्य राजश्यालकः शकारापराभिधेयो दयादाक्षिण्य- शकारःहीनचार्यचारुदत्तं प्रति नितान्तबद्धबैरोऽत्र प्रतिनायकः विट:-कारस्य परिचरः स्थावरकः-धर्मभीरुयथार्थवक्ता शकारस्य दासोऽयं परिवाहका आर्यकः--गोष्ठाध्यक्षः, यः पालकं व्यापाय उज्जयिन्याश्च सिंहासन- मलञ्चकार शर्विलक:-चतुर्वेदविदः प्रतिग्राहकस्य पुत्रः कुलीनोऽयं ब्राह्मणः सुतरां चौर्यचतुरः, स्तैन्यशास्त्रेऽत्यभिमानी धैर्य-दाक्षिण्य-सौहार्द- युक्तो मदनिकायामनुरक्तः संवाहक: आर्यचारुदत्तस्य पूर्वपरिचारकः धनशून्यत्वे च धूतोपजीवी भिक्षुः संवृत्तः, तत्रापि निदेन शाक्यभ्रमणकत्वमुपगतः वीरका अवन्तीनगर्याः प्रधानरक्षको 'हेड कॉन्स्टेबल'संशो विट:-बसन्तसेनायाः परिचारका बन्धुला:-गणिकादारकाः कुम्भीलका-बसन्तसेनाया अपरो भृत्यः चाण्डालौ---अवन्तीनगरीस्थौ वधकर्मनियुक्तौ गोहा-आहीन्तासंशो चाण्डालो