प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
६३
द्वितीयोऽङ्कः

 ( माथुरः संवाहकमाकृष्य धोणायां मुष्टि प्रहारं ददाति, संवाहकः सुशोणित मूच्र्छा नादयन्भूमौ पतति, दर्दुरक उपसूयान्तरयति; माथुरो दर्दुरकं ताड- यति; दर्दुरको विप्रतीपं ताडयति )

 माथुर-—अले अले दुट्ट छिण्णालिआपुतअ ! फल पि पाविहसि । [ अरे अरे दुष्ट पुंश्चलीपुत्रक ! फलमपि प्राप्स्यसि ।]

 दर्दरकः-- अरे मूर्ख ! अहं त्वया मार्गगत एव ताडितः । श्वो यदि राजकुले ताडयिष्यसि, तदा द्रक्ष्यसि ।

 माथुरः--एसु पेक्खिस्सं । एष प्रेक्षिष्ये ।]

 दर्दरकः----कथं द्रक्ष्यसि ? ।

 माथुरः—(प्रसार्य चक्षु एवं पेक्खिस्सं । { एवं प्रेक्षिप्ये ।]

 ( दर्दुरको माथुरस्य पांशुना चक्षुषी पूरयित्वा संवाहकस्यापक्रमितुं संज्ञां ददाति, माथुरोऽक्षिणी निगृह्य भूमौ पतति, संवाहकोऽपक्रामति )

 दर्दरकः----{ खगतम् ) प्रधानसभिक माथुरो मया विरोधितः । तन्नात्र युज्यते स्थातुम् । कथितं च मम प्रियवयस्येन शर्विलकेन, यथा किल-आर्यकनामा गोपालदारकः सिद्धादेशेन समादिष्टो राजा भविष्यति ।' इति । सर्वश्चास्मद्विधो जनस्तमनुसरति । तदहमपि तत्स- मीपमेव गच्छामि । ( इति निष्क्रान्तः )

 संवाहकः---( सत्रास परिक्रम्य, दृष्ट्वा ) एशे कश्श वि अणपातु- दपक्खदुयालके गुहे । ती एत्थं पविशिश्श । ( प्रवेशं रूपयित्वा, वसन्तसेनामालोक्य ) अज्जे । शलणागदे म्हि । [ तत्कस्याप्यनपावृत- पक्षद्वारकं गेहम् । तदत्र प्रविशामि। आर्ये ! शरणागतोऽस्मि ।]


वेश्या ॥ एतत्कस्याप्यपावृतपक्षद्वारे गेहम् । ढकेहि पिधेहि ॥ तुलिदमाकलितम् ॥

टिप्प०-1 घायां नासाग्रप्रदेशे। 2 दुयोर्मध्ये गत्वा व्यवधानं करोत्रीत्यर्थः ।