प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
७८
मृच्छकटिके

 कर्णपूरकः--आं, सोहदि अजआए पोवारओ । [ , शोभत आर्यायाः प्रावारकः । ]

 वसन्तसेना--कण्णऊरअ ! इदं दे पारितोसिअं। कर्णपूरक ! इदं ते पारितोषिकम् । ] ( इत्याभरणं प्रयच्छति ) ।

 कर्णपूरकः-( शिरसा गृहीत्वा प्रणम्य च ) संपदं सुइ सोहदि अ- ज्ञआए पावारओ । [ सांप्रतं सुधु शोभत आर्यायाः प्रावरकः । ]

 वसन्तसेना--कण्णऊरअ ! एदाए वेलाए कहिं अजचारु- दत्तो है । [ कर्णपूरक ! एतस्यां वेलायां कुत्रार्यचारुदत्तः ? ।]

 कर्णपूरकः--एदेण व मागेण पवुत्तो गेहं । [ एतेनैव भार्गेण प्रवृत्तो गेहम् ।

 वसन्तसेना-हले ! उवरिदणं अलिंदों आरुहिअ अज्जचा- रुदत्तं पेक्जेम्ह । [ चेटि ! उपरितनर्मलिन्दकमारुह्मार्यचारुदत्तं पश्यामः । ]

( इति निष्क्रान्ताः सर्वे )

इति द्यूतकरसंवाहको नाम द्वितीयोऽङ्कः।


परामुसिअ परामृश्य । आं, सोहदीति । मया साहसार्जितेन न युक्तमेतदिति भावः । प्रवृश्चलितः ॥

इति घृतकरसंवाहको नाम द्वितीयोऽङ्कः ।

टिप्प -1 गजवृत्तान्तेन यदत्तदत्तप्रावार काव्यतिकरेण च परितोषः। ॐ व्यञ्जि.

तश्चानेन 'चारुदत्तानुरागः। 8 अलिन्दकै नाम बढिरप्रकोष्ठः ।