पृष्ठम्:सरस्वतीविलासः (व्यवहारकाण्डः) .pdf/१४

पुटमेतत् सुपुष्टितम्


सरस्वतीविलासस्य शोधनपत्रम्.


पृ.  प.  अशुद्धं   शुद्धं
2  12  शाक   शोक
4  18  रामकवि   कामगवी(पा)
"  21  कल्प   तल्प
5  1  मख   सख
"  2  ससदि   समिति (पा)
"  4  धामा   वक्रः (पा)
"  7  सनः   ननः
6  10  वती   मदा
7  4  ग्रणीं   ग्रणीः
8.  7  द्द्वै   द्वै
"  13  रुद्र प्र   रुद्रः प्र
"  15  धेनु क   धेनुः क
"  18  रातरो   रितरो
11  16  कुसन्मा   कुलसन्मा
"  19  कटिक   कटक
12  1  विलासः   ल्लासः
"  4  अमा   अमी
"  6  वी   वा
13  15  वो   बो
"  16  जाबा   जाबालि
"  17  काष्ण   कार्ष्ण
"  17  शतं नु   शंतनु
15  11  प्रथमं व्यवहार   व्यवहार
19  13  शेण   शेषेण
21  3  शान्त्यादि   शान्त्यादि
c
xv