पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१६७

एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


९७४ कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिका पार्श्वम् | सूत्रम् पार्श्वम् ६८१ नदीपौर्णमास्याग्र०(५४ ११०)४८५ || २४ न वेति विभाषा (१-१-४४) २२ ६७४ नदीभिश्च (२-१-२०) ४८२ || ४३१ नशेर्वा (८-२-६३) ९८६ नद्या शेषस्यान्य० (६-३-४४) ६३५ १३२ नश्च (८ ३-३०) १३१७ नद्यादिभ्यो ढक् (४२-९७) १२३ नश्वापदान्तस्य झलि (८ ३ २४) ८१ १३०४ नद्या मतुप् (४-२ ८५) ७३८ || १४० नश्छव्यप्रशान् (८-३-७) ८९ ८३३ नवृतश्च (५४-१५३) ५५१ | ३०८ न षट्स्वस्रादिभ्य (४-१-१०) २०५ १३३४ न ह्यच प्राच्य० (४-२-११३) ७४६ | ३५५ न सयोगाद्वमन्तात्(६ ४ १३७)२४१ १७८३ न नञ्पूर्वात्तत्पु० (५-१-१२१) ८४७ | ७९३ न सङ्खयादे समा०(५-४-८९) ५३७ ७०४ न निर्धारणे (२-२१०) ४९६ ८९३ न सज्ञायाम् (५-४-१५५) ५८६ ५१ न पदान्तद्विर्वचन०(१-१-५८) ३८ | ३६३ न सम्प्रसारणे० (६-१-३७) २४७ ११४ न पदान्ताद्येरनाम् (८४४२) ७६ | २०७७ न सामिवचने (५-४-५) ९२७ १२९ नपरे न (८ ३ २७) ८३ ६७९ नस्तद्धिते (६-४-१४४) ४८५ ९३५ नपुसकमनपुसकेनै०(१-२ ६९) ६०९ || १०३७ नहिवृतिवृषिव्य० (६-३-११६) ६५१ ३१४ नपुसकस्य झलच (७-१-७२) २०८ || ४४० नहो ध (८-२-३४) ३०४ ३१० नपुसकाव (७-१-१९) २०८ || १३ नाज्झलौ (१-१-१०) ६८० नपुसकादन्यतर०(५-४-१०९) ४८५ ४२४ नाञ्चे पूजायाम् (६-४-३०) २८५ ९५४ न पूजनात् (५-४-६९) ६२३ || ८९६ नाडीतन्त्र्यो स्वाङ्गे(५४-१५९)५८७ ११९७ न प्राच्यभर्गादि०(४-१-१७८) ७०५ | १६८५ नात परस्य (७-३-२७) ८२१ २२२ न बहुव्रीहौ (१-१-२९) १३६ | १६५ नादिचि (६ १ १०४) १०० १६२९ न भकुर्छराम् (८-२ ७९) ८०८ || ५५ नादिन्याक्रोशे पुत्र०(८-४-४८) ४२ २७३ न भूसुधियो (६-४८५) १७० | १८५० नान्तादसङ्खयादेर्मट्(५-२-४९)८६७ ७५९ नभ्राण्नपान्नवेदा० (६-३-७५) ५२४ ४२७ नाभ्यस्ताच्छतु (७-१-७८) २८९ ५८३ नम स्वस्तिस्वाहा०(२ ३ १६) ४३२ || ४१३ नामन्त्रिते समाना०(८-१-७३)२७८ ११५७ न मपूर्वोऽपत्येऽव०(६४-१७०)६९५ | २०९ नामि (६-४-३) १२५ १५४ नमस्पुरसागलया (८-३-४०) ९४ || ८२ नाक्रेडितस्यान्य० (६-१९९) ६० ४३९ न मु ने (८-२-३) ३०२ || ८०१ नावो द्विगो (५-४९९) ५३९ ४६४ न यासयो (७-३-४५) ३४६ | ६५७ नाव्ययीभावादतो० (२-४८३) ४७२ १०९८ न य्वाभ्या पदान्ता०(७-३-३) ६८० | ५११ नासिकोदरोष्ठज० (४-१-५५) ३८४ १०४८ नरे सज्ञायाम् (६-३-१२९) ६५४ || १६२४ निकटे वसति (४-४-७३) ८०६ २६३ न लुमताङ्गस्य (१-१-६३) १६० | १५२४ नित्य वृद्धशरादि०(४-३-१४४)७८६ ६२७ न लोकाव्यनिष्ठा०(२-३-६९) ४५५ | १८५७ निलय शतादिमासा०(५-२-५७)८६८ २३६ नलोप प्रातिपदिका०(८-२-७) १४६ | ४८७ निलय सज्ञाछन्दसो (४-१-२९) ३६५ ३५३ नलोप सुप्स्वरसज्ञा०(८-२-२) २३९ | ४९२ नित्य सपत्न्यादिषु (४-१-३५) ३६८ ७५७ नलोपो नञ्ज (६-३-७३) ५२२ || १५९ नित्य समासेऽनु० (८-३-४५) ९८ १९० न विभक्तौ तुस्माः (१-३-४) ११६ | ७७८ निलय हस्ते पाणावु०(१-४-७७)५२८ ७४२ ८४