पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१७०

एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिका पार्श्वम् | सूत्रम् प्र ९७७ ९९६ पेषवासवाहनविषु च(६-३-५८)६३७ | १५८० प्रयच्छति गर्हम् (४-८-३०) १०८४ पैलादिभ्यश्च (२-४-०९) ६६९ | १७७२ प्रयोजनम् (५-१-१०९) ८४८ ७४४ पेोटायुवतिस्तोक० (२१ ६५) ५१७ | ११२९ प्रवाहणस्य ढे (७-३-२८) ६८८ १४४९ पाराडाशपुराडाशा० (४३-७०) ७७० | २०२१ प्रशसाया रूपप् (५ -३-६६) ९०९ २०२४ प्रकारवचने जा० (५ ३-६९) ९१० । ७४७ प्रशसावचनैश्च (२-१-६६) ५१९ १९७१ प्रकारवचने थालू (५-३ ०३) ८९६ ९ प्रशस्यस्य श्र (५-३-६ २१४७ प्रकारे गुणवचनस्य (८-१-१२)९४९ | ८६८ प्रसभ्या जानुनोर्जु (५-४ १२९)५८० ८५० प्रकृत्याशिषि (६ ३ ८३) ५७३ | ६४१ प्रसितोत्सुकाम्या० (२-३-४४) ४६ ४ २०१० प्रकृत्यैकाच् (६-४-१६३) ९०६ | १०६७ प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रा०(६ १ १५३)६६१ १७७१ प्रकृष्ट ठन् (५-१-१०८) ८४४ । १३४६ प्रस्थपुरवहान्ताच्च (४-२-१२२)७४८ २१०६ प्रज्ञादिभ्यश्च (५४ ३८) ९३६ | १३३१ प्रस्थेोत्तरपद० (४-२-११०) ७४५ १९०८ प्रज्ञाश्रद्धाचः-यो०(५ २ १०१)८८० | १६०७ प्रहरणम् (४-४-५७) ५९९ प्रति प्रतिनिधि० (१४ ९२) ४४२ | ६४८ ाकडारान्समास (२-१-३) ४६८ १५९० प्रतिकण्ठार्थललाम०(४४४०)८०१ | १६६१ प्राक् क्रीताच्छ (५-१-१) ८१३ १६५१ प्रतिजनादिभ्य ० (४४ ९९) ८११ |२०२५ प्रागिवात्क (५-३-७०) ६०० प्रतिनिधिप्रतिदाने०(२ ३-११) ४४२ | १९९५ प्रागेकादशभ्यो० (५-२-४९) ९०१ १५९२ प्रतिपथमेति ठश्च (४४४२) ८०१ || १६२६ प्राग्घिताद्यत् (४४७५) ८०७ २१११ प्रतियोगे पञ्चम्या०(५४४४) ९३७ | १९४७ प्राग्दिशो विभक्ति (५-३-१) ८९१ १०६६ प्रतिष्कशश्च कशे (६ १ १५२)६६१ || १०७३ प्राग्दीव्यतोऽणु (४-१-८३) ६६३ ९५० प्रतेरुरस सप्तमी० (५४ ८२) ६२२ | १९ प्राग्रीवरान्निपाता (१-४-५६) २१ ९४ प्रत्यभिवादेऽशूद्रे (८ २ ८३) ६७ | १६८० प्राग्वतेष्ठञ् (५-१-१८) ८१९ १८० प्रत्यय (३ १ १) ११२ || १५४८ प्राग्वहतेष्ठक् (४-४१) ७९२ २६२ प्रत्ययलोपे प्रत्यय० (१ १ ६२) १६० || ४७३ प्राचा ष्फ तद्धित (४-१-१७) ३५८ ४६३ प्रत्ययस्थात्कात्०(७ ३ ४४) ३८४ || १३६३ प्राचा कटादे (४-२-१३९) ७५१ २६० प्रत्ययस्य लुक्इलुलुप (१ १ ६१)१५९ || १४०० प्राचा ग्रामनगराणाम्(७-३-१४)७६० १३७३ प्रत्ययोत्तरपदयोश्च (७ २९८) ७५३ | १४३१ प्राचा नगरान्ते (७-३-२४) ७६६ ५७८ प्रत्याङ्म्या श्रुव (१४४०) ४२९ | ११८४ प्राचामवृद्धात्फि०(४-१-१६०) ७०१ २२६ प्रथमचरमतया० (१ १ ३३) १४० | २०३६ प्राचामुपादेरडज्वु०(५-३८०)९१४ १६४ प्रथमयेो पूर्वसवर्ण (६ १ १०२)१०० | १७९४ प्राणभृज्जातिवयो०(५-१-१२९)८५२ ६५३ प्रथमानिर्दिष्ट स० (१२४३) ४७० | १५३२ प्राणिरजतादि० (४३ १५४) ७८८ ३८७ प्रथमायाश्च द्विवचने०(७२८८)२६४ | १९०३ प्राणिस्थादातो० (५-२-९६) ८७८ १२९८ प्रधानप्रत्ययार्थ० (१२५६) ७३६ | १०५५ प्रातिपदिकान्तनु० (८-४-११) ६५६ १०५० प्रनिरन्त शरेक्षु० (८४५) ६५४ | ५३२ प्रातिपदिकार्थलिङ्ग०(२-३-४६)३९७ १४६३ प्रभवति (४ ३-८३) ७७३ २१ प्राद्य (१४५८) २१ १८३८ प्रमाणे द्वयसज्दन्न०(५ २ ३७)८६३ | बन्धने ) ७७९ प्राध्व (१-४-७८ ५२९ पार्श्वम्