पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१७१

एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


९७८ कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिका पार्श्वम् | सूखम् पार्श्वम् ७१५ प्राप्तापन्ने च० (२-२-४) ५०४ | २०३३ बह्वचो मनुष्यनान्न०(५-३-७८) ९१३ १४१४ प्रायभव (४-३३९) ७६३ | १६१५ बह्वच्पूर्वपदाद्वा (४-४-६४) ८०५ ५४-४२)९३६ ९७३ प्रावृट्शरत्काल० (६-३१५) ६२९ |२१०९ बहल्पार्थाच्छस्कार०( १३८८ प्रावृष एण्य (४-३-१७) ७५६ || ५०३ बह्वादिभ्यश्च (४-१ ४५) ३७६ ) ७५८ ५२२ बा १३९४ प्रावृषष्ठप् (४-३-२६ हृन्तात्सज्ञायाम् (४ १ ६७) ३९२ ६७९ २०१६ प्रियास्थिरस्फिर० (६४ १५७) ९०७ | १०९६ बाह्यादिभ्यश्च (४ १९६) ६२१ प्रेष्यबुवोर्हविषो० (२-३-६१) ४५१ | १३४१ बाहीकग्रामेभ्यश्च (४२-११७) ७४७ १२७४ प्रोक्ताल्लुक् (४-२-६४) ७२९ || १३११ बिल्वकादिभ्यश्छ०(६-४ १५३)७३९ १५४२ लक्षादिभ्योऽण् (४-३-१६४) ७९० | १५१६ बिल्वादिभ्योऽण् (४३-१३६) ७८५ ९० प्लुतप्रगृह्या अचि०(६-१-१२५) ६४ | १६९६ बिस्ताञ्च (५१-३१) |७४१ बृन्दारकनागकुञ्ज०(२-१-६२) ५७६ १०८७ फक्फिोरन्य० (४-१-९१) ६७० | २०७८ बृहल्या आच्छादने (५४६) ९२७ १५४१ फल लुक् (४-३-१६३ ) ७८९ | १८०१ ब्रह्मणस्त्व (५ १ १३६) ८५३ ८१९ फल्गुनीप्रोष्ठपदा०(१-२-६०) ५४७ | ८०५ ब्रह्मणो जानपदा०(५४ १०४)५४० ११७४ फाण्टाहृतिमि० (४-१-१५०) ६९९ | ९४६ ब्रह्महस्तिभ्या० (५४ ७८) ६२१ १९०६ फेनादिलञ्च (५-२-९९ ) ८७९ || १८७१ ब्राह्मणकोणिके स०(५२ ७१) ८७१ ११७३ फेइछ च (४-१-१४९) ६९८ | १२५० ब्राह्मणमाणव० (४-२-४२) ७२१ ११५८ ब्राह्मोऽजातौ (६४-१७१) ६९५ १६४८ (४-४-९६ बन्धने वर्षों ) १००५ बन्धुनि बहुत्रीहौ (६-१-१४) ६४० | १६५२ भक्ताण्ण (४-४-१००) ९७१ बन्धे च विभाषा (६-३-१३) ६२९ | १६१९ भक्तादणन्यतरस्याम्(४-४-६८)८०५ ७७५ १९४२ बलादिभ्यो मतु०(५-२-१३६) ८९० | १४७५ भक्ति (४-३९५) (२ )४९२ २५८ बहुगणवतुडति० (१-१-२३) १५९ || ६९७ भक्ष्येणमिश्रीकरणम् १३५ १८५२ बहुपूगगणसङ्घस्य० (५-२५२) ८६८|१११४ भर्गात्त्रैगर्ते (४११११६८४ ४०५ बहुवचनस्य वन्नसौ (८-१-२१) २७३ || १३३९ भवतष्ठक्छौ (४२११५) २०५ बहुवचने झल्येत् (७-३-१०३) १२३ || १५६६ भस्रादिभ्य छन् (४ ४ १६). ७९५ ४ बहुव्रीहेरूधसो० (४-१-२५) ३६४| ४६६ भत्रैषाजाज्ञाद्वाखा०(७-३-४७) ३४९ ५०८ बहुव्रीहेश्चान्तो० (४-१-५२) ३८१ || २३३ भस्य (६-४-१२९) ८५२ बहुव्रीहौ सक्थ्य०(५-४-११३)५७४ || ३६८ भस्य टेलोप (७-१-८८) २४९ ८५१ बहुव्रीहौ सख्ये ० (५-४-७३) ५७३ || १७१५ भागादयन्च (५-१-४९) १८७ बहुषु बहुवचनम् (१-४-२१) ११४ | १२४४ भिक्षादिभ्योऽणु (४-२-३८) ७१९ २०१७ बहोलोपो भूच०(६-४-१५४) ९०८ || ५८८ भीत्रार्थाना भयहेतु (१-४-२५)४३५ ११४८ बह्वच इज प्राच्य०(२-४ ६६) ६९३ | १०२० भीरो स्थानम् (८-३-८१) ६४६ १२८५ बह्वच कूपेषु (४-२-७३) ७३३ || ५९४ भुव प्रभव (१-४-३१) ४३८ १४४६ ४-३-६७) ७६९ | १९९९ (५-३-५३ बह्वचोऽन्तोदात्ता० (भूतपूर्वे चरट् ) ९०२ ८ १ १ ८२४ ८ १२ ७४७ १४५