पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१८१

एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


९८८ कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिका पार्श्वम् सूखम् ५५० हीने (१-४-८६) ३५९ हन्तेरत्पूर्वस्य (८-४-२२) २४२ |२११४ हीयमानपापयोगाच४४७ (५-) ९३८ १५६५ हरत्युत्सङ्गादिभ्य (४-४-१५) ७९५ ५४१ ह्यकोरन्यतरस्याम् (१४५३) ४११ ११०२ हरितादिभ्योऽञ्ज (४-१ १००) ६८१ | १६४७ हृदयस्य प्रिय (४४-९५) ८११ १५४६ हरीतक्यादिभ्यश्च(४-३-१६७) ७९१ | ९८८ हृदयस्य हृलेखयद०(६-३-५०)६३५ ९६६ हलदन्तात्सप्तम्या स०(६३-९)६२८ || ११३३ ह्यद्रगसिन्धवन्ते पूर्व०(७३ १९)६८९ १ हलन्यम् (१-३-३) ४ | १४६१ हेतुमनुष्येभ्योऽन्य०(४ ३८१) ७७३ १५०४ हलसीरादृक् (४ ३ १२४) ७८१ || ५६८ हेतौ (२-३-२३) १६३३ हलसीराठ्ठक् (४४ ८१) ८०८ || १२७ हे मपरे वा (८३-२६) ८२ ४७२ हलस्तद्धितस्य (६-४ १५०) ३५८ | १८२४ हैयङ्गवीन सज्ञायाम् (५ २ २३)८६० ३५४ हलि च (८-२ ७७) २४० || ९ ६ हैहेप्रयोगे हैहयो (८-२-८५) ६९ ३४७ हलि लोप (७-२ ११३) २३३ || ३२८ हो ढ (८-२३१) २२१ १७१ हलि सर्वेषाम् (८-३२२) १०४ | १८०० होत्राभ्यश्छ (५-१ १३५) ८५३ ३५८ हन्तेर्डिणन्नेषु (७-३-५४) २४२ ३० हलोऽनन्तरा सयोग (१-१७) २५ || हो ६० हलो यमायमि लो०(८४६४) ४३ || ३१ हस्व लघु (१-४ १०) २५ २५२ हल्डयाब्भ्यो दीर्घ०(६१-६८) १५४ | २०८ हस्वनद्यापो नुट्र (७ १ ५४) १२५ १६६ हाशि च (६ १ ११४) १०१ || २४२ हस्वस्य गुण (७३ १०८) १५१ १९३९ हस्ताज्जातौ (५२-१३३) ८८९ | १३२५ हस्वात्तादौ तद्धिते (८-३ १०१)७४३ ९१६ १७९५ हायनान्तयुवा० (५-१-१३०) ८५२ |२०४१ हस्वे (५३ ८६) १६१६ हित भक्षा (४४-६५) ८०५ || ३१८ हस्वो नपुसके प्रा०(१-२-४७) २१२ ९९२ हिमकाषिहतिषु च (६-३-५४) ६३६ ४१५ ४२४