पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१८४

एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


कौमुदीपूर्वार्धगतवार्तिकसूचिका १४६० उत्पातन ज्ञापिते च ५८० ३००३ उपधिशब्दात् खा १६७५ || ३२०० कच्छा हस्वत्व च २४९१ उपमानात्पक्षाचपुच्छाच ५११ | | ३ १२१ कप्रत्ययचिका० २३२ उभयाऽन्यत्र २१७ | २४९० कबरमणिविषशरेभ्यो १४४४ उभसर्वतसो कार्या० ५४४ । १५१९ कमेमरानषेध ३३०३ उवणाल इलस्य० २०३५ | २६७४ कम्बाजादिभ्य इति० ३९८१ उष्णभद्रयो करणे १००७ | १०८६ कमण करणसज्ञा० १३३९ कर्मप्रवचनीयाना० ३६४० ऋति सवर्णे ऋ वा ८५ || ४७०० कर्मव्यतिहारे १४२१ ऋतुनक्षत्राणा समाक्ष० ९०५ || ३९२१ कल्पब्देशीयरों ३६०७ ऋते च तृतीया० ७३ || ४९०२ काम्यरारत्र ५६० ऋतोवृद्धिमद्विधा० १३९७ || ५०४८ कारके छ च ना० १५० ऋडलवणयामथ ० १२ || ३०१९ काषापणाॉट्ठ० ४९६९ णत्व० ऋकुवर्णान्नस्य २८२ || १४७८ कालात्सप्तमी ५०५४ ऋवणोदपि २०३५ || ३९३४ कुक्कुट्यादीनाम० १३१७ कृद्योगा च षष्ठी० ३६४१ लतिसवर्णे ल वा ८५ || ३९३८ कृन्नद्या न ५०४६ कृष्णेदक्पाण्डुस० ४२८७ एकतररात्प्रातष० ३१६ | ३०२५ कवलायाश्धांत० ११९९ एकातङ् वाक्यम् ४०७ || ३९३१ कोपधप्रतिषेधे त० ६७३ एकावभक्तावषष्ठय० ७१३ || २९१८ कापिञ्जल० ३३०६ एकाक्षरपू० २०३७ | १४८५ त्क्तस्येन्विषयस्य ३६३७ एकाचा न ८१ | १०८५ क्रियया यमभिप्रैति० ५०५२ एकाचो नित्यम् १५२४ || ३०५५ क्रोशशतयोजन० ४९१५ एकादेशशास्त्रनि० १५५ || ३१२२ किन्नस्य चिल्पिछ० ३२३५ एतदो वाच्य १९७२ || १४५९ क्लपि सम्पद्यमाने च ४७१७ एत वान्नावादय ४०७ || ४३१ ौ लुप्त न स्थानि० ३६३१ एवे चानियोगे ७८ || २६६९ क्षतूियसमानशब्दा० ४५३० क्षिपकादीना च न ३२८४ ओकारसकारभकारादैौ सुपि०२०२८ ५०३५ ओतो णिदिति वाच्यम् २८५ | | ३१०० खप्रत्ययानुत्पत्तौ० ३६३४ ओत्वोष्ठयो स० ७९ || २४६० ४९०६ खर्परे शरि वा० ४१८९ औौड या प्रति ३११ ७१६ ४४८२ औौत्वप्रतिषेध सा० ४३७ | २७३५ खलादिभ्य इनि० ९९१ १९१ ४ १८३४ ५१ १ २७ ११९ ४ ७८ ० २१४७ ८३६ १५२ १०२५ १६९ ० ५९४ ८३६ ९८६ ९४३ १६९८ १५१२ ५७० १७३८ १८३४ ५८० २७३ ११८६ ४६४ १८१३ ५०२ १५१ १३ १२६