रामायणम्/युद्धकाण्डम्/सर्गः १२९

← सर्गः १२८ रामायणम्
सर्गः १२९
वाल्मीकिः
सर्गः १३० →
नवविंशत्युत्तरशततमः सर्गः श्रूयताम्
रामायणम्/युद्धकाण्डम्
 1. सर्गः १
 2. सर्गः २
 3. सर्गः ३
 4. सर्गः ४
 5. सर्गः ५
 6. सर्गः ६
 7. सर्गः ७
 8. सर्गः ८
 9. सर्गः ९
 10. सर्गः १०
 11. सर्गः ११
 12. सर्गः १२
 13. सर्गः १३
 14. सर्गः १४
 15. सर्गः १५
 16. सर्गः १६
 17. सर्गः १७
 18. सर्गः १८
 19. सर्गः १९
 20. सर्गः २०
 21. सर्गः २१
 22. सर्गः २२
 23. सर्गः २३
 24. सर्गः २४
 25. सर्गः २५
 26. सर्गः २६
 27. सर्गः २७
 28. सर्गः २८
 29. सर्गः २९
 30. सर्गः ३०
 31. सर्गः ३१
 32. सर्गः ३२
 33. सर्गः ३३
 34. सर्गः ३४
 35. सर्गः ३५
 36. सर्गः ३६
 37. सर्गः ३७
 38. सर्गः ३८
 39. सर्गः ३९
 40. सर्गः ४०
 41. सर्गः ४१
 42. सर्गः ४२
 43. सर्गः ४३
 44. सर्गः ४४
 45. सर्गः ४५
 46. सर्गः ४६
 47. सर्गः ४७
 48. सर्गः ४८
 49. सर्गः ४९
 50. सर्गः ५०
 51. सर्गः ५१
 52. सर्गः ५२
 53. सर्गः ५३
 54. सर्गः ५४
 55. सर्गः ५५
 56. सर्गः ५६
 57. सर्गः ५७
 58. सर्गः ५८
 59. सर्गः ५९
 60. सर्गः ६०
 61. सर्गः ६१
 62. सर्गः ६२
 63. सर्गः ६३
 64. सर्गः ६४
 65. सर्गः ६५
 66. सर्गः ६६
 67. सर्गः ६७
 68. सर्गः ६८
 69. सर्गः ६९
 70. सर्गः ७०
 71. सर्गः ७१
 72. सर्गः ७२
 73. सर्गः ७३
 74. सर्गः ७४
 75. सर्गः ७५
 76. सर्गः ७६
 77. सर्गः ७७
 78. सर्गः ७८
 79. सर्गः ७९
 80. सर्गः ८०
 81. सर्गः ८१
 82. सर्गः ८२
 83. सर्गः ८३
 84. सर्गः ८४
 85. सर्गः ८५
 86. सर्गः ८६
 87. सर्गः ८७
 88. सर्गः ८८
 89. सर्गः ८९
 90. सर्गः ९०
 91. सर्गः ९१
 92. सर्गः ९२
 93. सर्गः ९३
 94. सर्गः ९४
 95. सर्गः ९५
 96. सर्गः ९६
 97. सर्गः ९७
 98. सर्गः ९८
 99. सर्गः ९९
 100. सर्गः १००
 101. सर्गः १०१
 102. सर्गः १०२
 103. सर्गः १०३
 104. सर्गः १०४
 105. सर्गः १०५
 106. सर्गः १०६
 107. सर्गः १०७
 108. सर्गः १०८
 109. सर्गः १०९
 110. सर्गः ११०
 111. सर्गः १११
 112. सर्गः ११२
 113. सर्गः ११३
 114. सर्गः ११४
 115. सर्गः ११५
 116. सर्गः ११६
 117. सर्गः ११७
 118. सर्गः ११८
 119. सर्गः ११९
 120. सर्गः १२०
 121. सर्गः १२१
 122. सर्गः १२२
 123. सर्गः १२३
 124. सर्गः १२४
 125. सर्गः १२५
 126. सर्गः १२६
 127. सर्गः १२७
 128. सर्गः १२८
 129. सर्गः १२९
 130. सर्गः १३०
 131. सर्गः १३१

बहूनि नाम वर्षाणि गतस्य सुमहद्वनम् ६.१२९.००१
शृणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीर्तनम् 6.126.1 ६.१२९.००१
कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मे ६.१२९.००२
एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि ६.१२९.००२
राघवस्य हरीणां च कथमासीत्समागमः ६.१२९.००३
कस्मिन् देशे किमाश्रित्य तत्त्वमाख्याहि पृच्छतः ६.१२९.००३
स पृष्टो राजपुत्रेण बृस्यां समुपवेशितः ६.१२९.००४
आचचक्षे ततः सर्वं रामस्य चरितं वने ६.१२९.००४
यथा प्रव्रजितो रामो मातुर्दत्ते वरे तव ६.१२९.००५
यथा च पुत्रशोकेन राजा दशरथो मृतः ६.१२९.००५
यथा दूतैस्त्वमानीतस्तूर्णं राजगृहात्प्रभो ६.१२९.००६
त्वयायोध्यां प्रविष्टेन यथा राज्यं न चेप्सितम् ६.१२९.००६
चित्रकूटं गिरिं गत्वा राज्येनामित्रकर्शनः ६.१२९.००७
निमन्त्रितस्त्वया भ्राता धर्ममाचरिता सताम् ६.१२९.००७
स्थितेन राज्ञो वचने यथा राज्यं विसर्जितम् ६.१२९.००८
आर्यस्य पादुके गृह्य यथासि पुनरागतः ६.१२९.००८
सर्वमेतन्महाबाहो यथावद्विदितं तव ६.१२९.००९
त्वयि प्रतिप्रयाते तु यद्वृत्तं तन्निबोध मे ६.१२९.००९
अपयाते त्वयि तदा समुद्भ्रान्तमृगद्विजम् ६.१२९.०१०
प्रविवेशाथ विजनं सुमहद्दण्डकावनम् ६.१२९.०१०
तेषां पुरस्ताद्बलवान् गच्छतां गहने वने ६.१२९.०११
विनदन् सुमहानादं विराधः प्रत्यदृश्यत ६.१२९.०११
तमुत्क्षिप्य महानादमूर्ध्वबाहुमधोमुखम् ६.१२९.०१२
निखाते प्रक्षिपन्ति स्म नदन्तमिव कुञ्जरम् ६.१२९.०१२
तत्कृत्वा दुष्करं कर्म भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ६.१२९.०१३
सायाह्ने शरभङ्गस्य रम्यमाश्रममीयतुः ६.१२९.०१३
शरभङ्गे दिवं प्राप्ते रामः सत्यपराक्रमः ६.१२९.०१४
अभिवाद्य मुनीन् सर्वाञ्जनस्थानमुपागमत् ६.१२९.०१४
चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम् ६.१२९.०१५
हतानि वसता तत्र राघवेण महात्मना ६.१२९.०१५
ततः पश्चाच्छूर्पणखा रामपार्श्वमुपागता ६.१२९.०१६
ततो रामेण संदिष्टो लक्ष्मणः सहसोत्थितः ६.१२९.०१६
प्रगृह्य खड्गं चिच्छेद कर्णनासे महाबलः ६.१२९.०१७
ततस्तेनार्दिता बाला रावणं समुपागता ६.१२९.०१७
रावणानुचरो घोरो मारीचो नाम राक्षसः ६.१२९.०१८
लोभयामास वैदेहीं भूत्वा रत्नमयो मृगः ६.१२९.०१८
सा राममब्रवीद्दृष्ट्वा वैदेही गृह्यतामिति ६.१२९.०१९
अहो मनोहरः कान्त आश्रमे नो भविष्यति ६.१२९.०१९
ततो रामो धनुष्पाणिर्धावन्तमनुधावति ६.१२९.०२०
स तं जघान धावन्तं शरेणानतपर्वणा ६.१२९.०२०
अथ सौम्या दशग्रीवो मृगं याते तु राघवे ६.१२९.०२१
लक्ष्मणे चापि निष्क्रान्ते प्रविवेशाश्रमं तदा ६.१२९.०२१
जग्राह तरसा सीतां ग्रहः खे रोहिणीमिव ६.१२९.०२१
त्रातुकामं ततो युद्धे हत्वा गृध्रं जटायुषम् ६.१२९.०२२
प्रगृह्य सीतां सहसा जगामाशु स रावणः ६.१२९.०२२
ततस्त्वद्भुतसंकाशाः स्थिताः पर्वतमूर्धनि ६.१२९.०२३
सीतां गृहीत्वा गच्छन्तं वानराः पर्वतोपमाः ६.१२९.०२३
ददृशुर्विस्मितास्तत्र रावणं राक्षसाधिपम् ६.१२९.०२३
प्रविवेर्श तदा लङ्कां रावणो लोकरावणः ६.१२९.०२४
तां सुवर्णपरिक्रान्ते शुभे महति वेश्मनि ६.१२९.०२५
प्रवेश्य मैथिलीं वाक्यैः सान्त्वयामास रावणः ६.१२९.०२५
निवर्तमानः काकुत्स्थो दृष्ट्वा गृध्रं प्रविव्यथे ६.१२९.०२६
गृध्रं हतं तदा दग्ध्वा रामः प्रियसखं पितुः ६.१२९.०२७
गोदावरीमनुचरन् वनोद्देशांश्च पुष्पितान् ६.१२९.०२७
आसेदतुर्महारण्ये कबन्धं नाम राक्षसं ६.१२९.०२७
ततः कबन्धवचनाद्रामः सत्यपराक्रमः ६.१२९.०२८
ऋश्यमूकं गिरिं गत्वा सुग्रीवेण समागतः ६.१२९.०२८
तयोः समागमः पूर्वं प्रीत्या हार्दो व्यजायत ६.१२९.०२९
इतरेतर संवादात्प्रगाढः प्रणयस्तयोः ६.१२९.०२९
रामः स्वबाहुवीर्येण स्वराज्यं प्रत्यपादयत् ६.१२९.०३०
वालिनं समरे हत्वा महाकायं महाबलम् ६.१२९.०३०
सुग्रीवः स्थापितो राज्ये सहितः सर्ववानरैः ६.१२९.०३१
रामाय प्रतिजानीते राजपुत्र्यास्तु मार्गणम् ६.१२९.०३१
आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महात्मना ६.१२९.०३२
दशकोट्यः प्लवंगानां सर्वाः प्रस्थापिता दिशः ६.१२९.०३२
तेषां नो विप्रनष्टानां विन्ध्ये पर्वतसत्तमे ६.१२९.०३३
भृशं शोकाभितप्तानां महान् कालोऽत्यवर्तत ६.१२९.०३३
भ्राता तु गृध्रराजस्य संपातिर्नाम वीर्यवान् ६.१२९.०३४
समाख्याति स्म वसतिं सीताया रावणालये ६.१२९.०३४
सोऽहं दुःखपरीतानां दुःखं तज्ज्ञातिनां नुदन् ६.१२९.०३५
आत्मवीर्यं समास्थाय योजनानां शतं प्लुतः ६.१२९.०३५
तत्राहमेकामद्राक्षमशोकवनिकां गताम् ६.१२९.०३६
कौशेयवस्त्रां मलिनां निरानन्दां दृढव्रताम् ६.१२९.०३६
तया समेत्य विधिवत्पृष्ट्वा सर्वमनिन्दिताम् ६.१२९.०३७
अभिज्ञानं मणिं लब्ध्वा चरितार्थोऽहमागतः ६.१२९.०३७
मया च पुनरागम्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः ६.१२९.०३८
अभिज्ञानं मया दत्तमर्चिष्मान् स महामणिः ६.१२९.०३८
श्रुत्वा तां मैथिलीं हृष्टस्त्वाशशंसे स जीवितम् ६.१२९.०३९
जीवितान्तमनुप्राप्तः पीत्वामृतमिवातुरः ६.१२९.०३९
उद्योजयिष्यन्नुद्योगं दध्रे लङ्कावधे मनः ६.१२९.०४०
जिघांसुरिव लोकांस्ते सर्वांल्लोकान् विभावसुः ६.१२९.०४०
ततः समुद्रमासाद्य नलं सेतुमकारयत् ६.१२९.०४१
अतरत्कपिवीराणां वाहिनी तेन सेतुना ६.१२९.०४१
प्रहस्तमवधीन्नीलः कुम्भकर्णं तु राघवः ६.१२९.०४२
लक्ष्मणो रावणसुतं स्वयं रामस्तु रावणम् ६.१२९.०४२
स शक्रेण समागम्य यमेन वरुणेन च ६.१२९.०४३
सुरर्षिभिश्च काकुत्स्थो वरांल्लेभे परंतपः ६.१२९.०४३
स तु दत्तवरः प्रीत्या वानरैश्च समागतः ६.१२९.०४४
पुष्पकेण विमानेन किष्किन्धामभ्युपागमत् ६.१२९.०४४
तं गङ्गां पुनरासाद्य वसन्तं मुनिसंनिधौ ६.१२९.०४५
अविघ्नं पुष्ययोगेन श्वो रामं द्रष्टुमर्हसि ६.१२९.०४५
ततः स सत्यं हनुमद्वचो महन्॑ निशम्य हृष्टो भरतः कृताञ्जलिः ६.१२९.०४६
उवाच वाणीं मनसः प्रहर्षिणी॑ चिरस्य पूर्णः खलु मे मनोरथः 6.126.55 ६.१२९.०४६

स्रोतःसंपादित करें

पाठकौ घनपाठी वि.श्रीरामः, घनपाठी हरिसीताराममूर्तिः च । अत्र उपलभ्य