उपवर्गाः

३ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः ३ उपवर्गाः सन्ति

"स्तोत्रसाहित्यम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

९५ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ९५ पृष्ठानि सन्ति