Difference between revisions of "निरुक्तोपनिषत्"

m
m (पुनर्निर्देशनम् अत्यक्त्वा Shubha इत्यनेन उपनिषदः/निरुक्तोपनिषद तः निरुक्तोपनिषत् पृष्ठं स्...)
 
 
</p></big></big></big>
 
[[वर्गः:उपनिषदः]]