"बृहदारण्यक उपनिषद् 3p" इत्यस्य संस्करणे भेदः

correct numbering
(add बृहदारण्यकोपनिषदि तृतीयोऽध्यायः)
 
(correct numbering)
स होवाच
नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो
गोकामा एव वयꣳवय स्म इति ।
तꣳ ह तत एव प्रष्टुं दध्रे होताऽश्वलः ॥ २ ॥
 
मन्त्र ३ [III.i.3]
 
याज्ञवल्क्येति होवाच
यदिदꣳयदिद सर्वं मृत्युनाऽऽप्तꣳमृत्युनाऽऽप्त,
सर्वं मृत्युनाऽभिपन्नं
केन यजमानो मृत्योराप्तिमतिमुच्यत इति ।
ऽपानेन हि गन्धाञ्जिघ्रति ॥ २ ॥
 
मन्त्र ३[III.32.3]
वाग्वै ग्रहः ।
स नाम्नातिग्राहेण गृहीतो
वाचा हि नामान्यभिवदति ॥ ३ ॥
 
मन्त्र ४[III.32.4]
जिह्वा वै ग्रहः ।
स रसेनातिग्राहेण गृहीतो
जिह्वया हि रसान्विजानाति ॥ ४ ॥
 
मन्त्र ५[III.32.5]
चक्षुर्वै ग्रहः ।
स रूपेणातिग्राहेण गृहीतश्
चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति ॥ ५ ॥
 
मन्त्र ६[III.32.6]
श्रोत्रं वै ग्रहः ।
स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः
श्रोत्रेण हि शब्दाञ्शृणोति ।
 
मन्त्र ७[III.32.7]
मनो वै ग्रहः ।
स कामेनातिग्राहेण गृहीतो
मनसा हि कामान्कामयते ॥ ७ ॥
 
मन्त्र ८[III.32.8]
हस्तौ वै ग्रहः ।
स कर्मणाऽतिग्राहेण गृहीतो
हस्ताभ्या हि कर्म करोति ॥ ८ ॥
 
मन्त्र ९[II.32.9]
त्वग्वै ग्रहः ।
स स्पर्शेनातिग्राहेण गृहीतस्
अष्टावतिग्रहाः ॥ ९ ॥
 
मन्त्र १०[III.32.10]
याज्ञवल्क्येति होवाच
यदिद सर्वं मृत्योरन्नं
अप पुनर्मृत्युं जयति ॥ १० ॥
 
मन्त्र ११[III.32.11]
याज्ञवल्क्येति होवाच
यत्रायं पुरुषो म्रियत
आध्मातो मृतः शेते ॥ ११ ॥
 
मन्त्र १२[III.32.12]
याज्ञवल्क्येति होवाच
यत्रायं पुरुषो म्रियते
अनन्तमेव स तेन लोकं जयति ॥ १२ ॥
 
मन्त्र १३[III.32.13]
याज्ञवल्क्येति होवाच
यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येति
'''तृतीयं ब्राह्मणम् ।'''
 
मन्त्र १[III.43.1]
अथ हैनं भुज्युर्लाह्यायनिः पप्रच्छ ।
याज्ञवल्क्येति होवाच
क्व पारिक्षिता अभवन्निति ॥ १ ॥
 
मन्त्र २[III.43.2]
स होवाचोवाच वै सो
ऽगच्छन्वै ते तद्
४५

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/101706" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्