"अग्निपुराणम्/अध्यायः ३२४" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
===रुद्रशान्तिः===
<poem><span style="font-size: 14pt; line-height: 200%">ईश्वर उवाच
शिवशान्तिं प्रवक्ष्यामि कल्पाघोरप्रपूर्वकम् ।३२३।३२४.००१
सप्तकोट्यधिपो घोरो ब्रह्महत्याद्यघार्दनः(१) ॥३२३॥३२४.००१
उत्तमाधमसिद्धीणामालयोऽखिलरोगनुत् ।३२३।३२४.००२
दिव्यान्तरीक्षभौमानामुत्पातानां विमर्दनः ॥३२३॥३२४.००२
विषग्रहपिशाचानां ग्रसनः सर्वकामकृत् ।३२३।३२४.००३
प्रायश्चित्तमघौघार्तौ दौर्भाग्यार्तिविनाशनम् ॥३२३॥३२४.००३
एकवीरन्तु विन्यस्य ध्येयः पञ्चमुखः सदा ।३२३।३२४.००४
- - -- - -- - - -- - -- - -- - -- - - - - - -- -
टिप्पणी
१ ब्रह्महर्यादिमर्दन इति ख..
- - -- - -- - - -- - -- - -- - -- - - - - - -- -
शान्तिके पौष्टिके शुक्लो रक्तो वश्येऽथ पीतकः ॥३२३॥३२४.००४
स्तम्भने धूम्र उच्चाटमारणे कृष्णवर्णकः ।३२३।३२४.००५
कर्षणः कपिलो मोहे द्वात्रिंशद्वर्णमर्चयेत् ॥३२३॥३२४.००५
त्रिंशल्लक्षं जपेन्मन्त्रं होमं कुर्याद्दशांशतः ।३२३।३२४.००६
गुग्गुलामृतयुक्तेन सिद्धोऽसिद्धोऽथ सर्वकृत् ॥३२३॥३२४.००६
अघोरान्नापरो मन्त्रो विद्यते भुक्तिमुक्तिकृत् ।३२३।३२४.००७
अब्रह्मचारी ब्रह्मचारी अस्नातः स्नातको भवेत् ॥३२३॥३२४.००७
अघोरास्त्रमघोरन्तु द्वाविमौ मन्त्रराजकौ ।३२३।३२४.००८
जपहोमार्चनाद्युद्धे शत्रुसैन्यं विमर्दयेत् ॥३२३॥३२४.००८
रुद्रशान्तिं प्रवक्ष्यामि शिवां सर्वार्थसाधनीं ।३२३।३२४.००९
पुत्रर्थं ग्रहनाशार्थं विषव्याधिविनष्टये ॥३२३॥३२४.००९
दुर्भिक्षमारीशान्त्यर्थे दुःस्वप्नहरणाय च ।३२३।३२४.०१०
बलादिराज्यप्राप्त्यर्थं रिपूणां नाशनाय च ॥३२३॥३२४.०१०
अकालफलिते वृक्षे सर्वग्रहविमर्दने ।३२३।३२४.०११
पूजने तु नमस्कारः स्वाहान्तो हवने तथा ॥३२३॥३२४.०११
आप्यायने वषट्कारं पुष्टौ वौषन्नियोजयेत् ।३२३।३२४.०१२
चकारद्वितयस्थाने(१) जातियोगन्तु कारयेत् ॥३२३॥३२४.०१२
ओं रुद्राय च ते ओं वृषभाय नमः अविमुक्ताय असम्भवाय पुरुषाय च पूज्याय ईशानाय पौरुषाय पञ्च चोत्तरे विश्वरूपाय करालाय विकृतरूपाय अविकृतरूपाय
विकृतौ(२) चापरे काले अप्सु माया च नैर्ऋते ।३२३।३२४.०१३
- - -- - -- - - -- - -- - -- - -- - - - - - -- -
टिप्पणी
- - -- - -- - - -- - -- - -- - -- - - - - - -- -
अथ वारुणे । ओं धृ धृ नाना वां वां अनिधान निधनोद्भव शिव सर्वपरमात्मन्महादेव सद्भावेश्वर महातेज योगाधिपते मुञ्च २ प्रमथ २ ओं सर्व २ ओं भव २ ओं भवोद्भव । सर्वभूतसुखप्रद वायुपत्रेऽथ नियतौ पुरुषे चोत्तरेन च । सर्वसान्निध्यकर ब्रह्मविष्णुरुद्रपर अनर्चित अस्तुतस्तु च साक्षिन २ तुरु २ पतङ्ग पिङ्ग २ ज्ञान २ शब्द २ सूक्ष्म २ शिव २ सर्वप्रद २ ओं नमःशिवाय ओं नमो नमः शिवाय ओं नमो नमः
ईशाने प्राकृते तत्त्वे पूजयेज्जुहुयाज्जपेत् ।३२३।३२४.०१३
ग्रहरोगादिमायार्तिशमनी सर्वसिद्धिकृत् ॥३२३॥३२४.०१३
 
</span></poem>
२८,३८४

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/104099" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः