"कथासरित्सागरः/लम्बकः १२" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
कथा १३९; प्रज्ञापारमितायाः की कथा १४३ ।।
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9if तरङ्गः ६] | [[/तरङ्गः ०६|तरङ्गः ६]] (अपूर्ण)
मृगांकदत्तस्य कथा (क्रमागत) १५७; विचित्रकथस्य कथा १५९; - श्रीदर्शनस्य कथा १५९; सौदामिन्याः कथा १६१; सुनन्दनस्य
कथा १६९; श्रीदर्शन एवं अनंगमंजर्याः कथा २०३ ।।
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9oe तरङ्गः ७] | [[/तरङ्गः ०७|तरङ्गः ७]]
मृगांकदत्तस्य कथा (क्रमागत) २२१; शंखदत्तस्य कथा २४७ ॥
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9lo तरङ्गः ८] | [https://sa.wikisource.org/s/1dj तरङ्गः ८]
वेतालपञ्चविंशतिः २६७; राजा त्रिविक्रमसेनस्य कथा २६९; प्रथम वेतालः : पद्मावत्याः कथा २७३ ।।
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9hg तरङ्गः ९] | [https://sa.wikisource.org/s/1dh तरङ्गः ९]]
द्वितीय वेतालः : त्रयः तरुण ब्राह्मणानां कथा २९३ ।।
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9o1 तरङ्गः १०] | [https://sa.wikisource.org/s/1dg तरङ्गः १०]]
तृतीय वेतालः : शुक-सारिकाया- कथा २९९; सारिका - कथितं कथा ३०१; शुक - कथितं कथा ३०५ ।।
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9gv तरङ्गः ११] | [https://sa.wikisource.org/s/1df तरङ्गः ११]]
चतुर्थ वेतालः : वीरवरस्य कथा ३११ ।।
*[https://sa.wikisource.org/s/9jd तरङ्गः १२] | [https://sa.wikisource.org/s/1de तरङ्गः १२]]
पंचम वेतालः : सोमप्रभायाः कथा ३२९ ।।
 
*[https://sa.wikisource.org/s/ckn तरङ्गः १३] | [https://sa.wikisource.org/s/1dc तरङ्गः १३]]
षष्ठ वेतालः : रजक-कन्यायाः कथा ३३५ ।।
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9o8 तरङ्गः १४] | [https://sa.wikisource.org/s/1dd तरङ्गः १४]]
सप्तम वेतालः : सत्त्वशीलस्य कथा ३४३ ॥
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9l8 तरङ्गः १५] | [https://sa.wikisource.org/s/1db तरङ्गः १५]]
अष्टम वेतालः : त्रि चतुर पुरुषाणां कथा ३५९
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9ou तरङ्गः १६] | [https://sa.wikisource.org/s/1da तरङ्गः १६]]
नवम वेतालः : राजकुमार्याः अनंगरत्याः कथा ३६७ ।।
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9nh तरङ्गः १७] | [https://sa.wikisource.org/s/1d9 तरङ्गः १७]]
दशम वेतालः : मदनसेनायाः कथा ३७३ ।।
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9p5 तरङ्गः १८] | [https://sa.wikisource.org/s/1d7 तरङ्गः १८]]
एकादश वेतालः : राज्ञः धर्मध्वजस्य कथा
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9h0 तरङ्गः १९] | [https://sa.wikisource.org/s/1d8 तरङ्गः १९]]
द्वादश वेतालः : यशःकेतोः कथा ३८७
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9fz तरङ्गः २०] | [https://sa.wikisource.org/s/1d6 तरङ्गः २०]]
त्रयोदश वेतालः : ब्राह्मण हरिस्वामिनः कथा ४११
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9ju तरङ्गः २१] | [https://sa.wikisource.org/s/1d5 तरङ्गः २१]]
चतुर्दश वेतालः : वणिक्पुत्र्याः कथा ४१९
 
*[https://sa.wikisource.org/s/ckq तरङ्गः २२] | [https://sa.wikisource.org/s/1d4 तरङ्गः २२]]
पंचदश वेतालः : शशिप्रभायाः कथा ४२७ ।।
 
षोडश वेतालः : जीमूतवाहनस्य कथा ४४३
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9nf तरङ्गः २४] | [https://sa.wikisource.org/s/1d2 तरङ्गः २४]]
सप्तदश वेतालः : उन्मादिन्याः कथा ४१७ ।।
 
*[https://sa.wikisource.org/s/958 तरङ्गः २५] | [https://sa.wikisource.org/s/1d1 तरङ्गः २५]]
अष्टादश वेतालः : ब्राह्मणकुमारस्य कथा ४७९
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9k6 तरङ्गः २६] | [https://sa.wikisource.org/s/1d0 तरङ्गः २६]]
एकोनविंश वेतालः : चन्द्रस्वामिन- कथा ४९३ ।।
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9ho तरङ्गः २७] | [https://sa.wikisource.org/s/1cz तरङ्गः २७]]
विंश वेतालः : राजा एवं ब्राह्मणपुत्रस्य कथा ५०७ ।।
 
*[https://sa.wikisource.org/s/cl7 तरङ्गः २८] | [https://sa.wikisource.org/s/1cy तरङ्गः २८]]
एकविंश वेतालः : अनंगमंजरी एवं मणिवर्मणः कथा ५२५ ।।
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9iw तरङ्गः २९] | [https://sa.wikisource.org/s/1cx तरङ्गः २९]]
द्वाविंश वेतालः : चत्वारि ब्राह्मण भ्रातॄणां कथा ५३९ ।।
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9pc तरङ्गः ३०] | [https://sa.wikisource.org/s/1cw तरङ्गः ३०]]
त्रयोविंश वेतालः : परकाय-प्रवेशनात् पूर्वं रुदनकर्तृक तपस्विनः কথা
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9he तरङ्गः ३१] | [https://sa.wikisource.org/s/1cv तरङ्गः ३१]]
चतुर्विंश वेतालः : एकं अद्भुत कथा ५५३ ।।
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9nx तरङ्गः ३२] | [https://sa.wikisource.org/s/1cu तरङ्गः ३२]]
पंचविंश वेताल : भिक्षु क्षान्तिशीलस्य कथा ५६३ (वेतालपंंचविंशतिः समाप्तम्)
 
*[https://sa.wikisource.org/s/92y तरङ्गः ३३] | [[/तरङ्गः ३३|तरङ्गः ३३]]
मृगांकदत्तस्य कथा (क्रमागत) ५७१ ।।
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9ir तरङ्गः ३४] | [[/तरङ्गः ३४|तरङ्गः ३४]]
व्याघ्रसेनस्य कथा ५८१; सुन्दसेन एवं मन्दरावत्याः कथा ५८५
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9kf तरङ्गः ३५] | [[/तरङ्गः ३५|तरङ्गः ३५]]
मृगांकदत्तस्य कथा (क्रमागत)
 
*[https://sa.wikisource.org/s/9jw तरङ्गः ३६] | [[/तरङ्गः ३६|तरङ्गः ३६]]
मृगांकदेव एवं शशांकवत्याः कथा ६५५
</span>
३७,९५५

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/107142" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्