"ऋग्वेदः सूक्तं १.९" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
}}
 
<poem><span style="font-size: 14pt; line-height: 200%">इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः ।
{|
 
|इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः ।
महाँ अभिष्टिरोजसा ॥१॥
एमेनं सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने ।
इन्द्राय शूषमर्चति ॥१०॥
 
|इन्द्रेहि॒ मत्स्यन्ध॑सो॒ विश्वे॑भिः सोम॒पर्व॑भिः ।
1.009
इन्द्रेहि॒ मत्स्यन्ध॑सो॒ विश्वे॑भिः सोम॒पर्व॑भिः ।
म॒हाँ अ॑भि॒ष्टिरोज॑सा ॥
एमे॑नं सृजता सु॒ते म॒न्दिमिन्द्रा॑य म॒न्दिने॑ ।
इन्द्रा॑य शू॒षम॑र्चति ॥
 
|}
 
</span></poem>
२९,७४०

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/107183" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः