"ऋग्वेदः सूक्तं १.८९" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
| notes = दे. विश्वेदेवाः (१-२, ८-९ देवाः, १० अदितिः )। जगती, ६ विराट्-स्थाना, ८-१० त्रिष्टुप्
}}
{{ऋग्वेदः मण्डल १}}
<poem>
{|
अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥१०॥
 
|
आ नो॑ भ॒द्राः क्रत॑वो यन्तु वि॒श्वतोऽद॑ब्धासो॒ अप॑रीतास उ॒द्भिदः॑ ।
अदि॑ति॒र्द्यौरदि॑तिर॒न्तरि॑क्ष॒मदि॑तिर्मा॒ता स पि॒ता स पु॒त्रः ।
विश्वे॑ दे॒वा अदि॑ति॒ः पञ्च॒ जना॒ अदि॑तिर्जा॒तमदि॑ति॒र्जनि॑त्वम् ॥
 
|}
</poem>{{ऋग्वेदः मण्डल १}}
</poem>
३१,९७८

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/107706" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्