"जैमिनीयं ब्राह्मणम्/काण्डम् १/२०१-२१०" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
(<span style="font-size: 14pt; line-height: 200%">प्रष्टिर् इव ह खलु वा एतत् स्... नवीन पृष्ठं निर्मीत अस्ती)
 
<poem><span style="font-size: 14pt; line-height: 200%">प्रष्टिर् इव ह खलु वा एतत् स्तोत्राणां यत् षोडशी। यद् वै प्रष्टिर् अनियुक्तो वह्त्य् अप वा वै स छिनत्ति निर् वा मार्ष्टि। अन्त्येन स्तोत्रेण समस्तोमो भवति। स यथा प्रष्टिं प्रष्टियुगाय नियुञ्ज्याद् एवम् एवैतत् पूर्वेषु स्तोत्रेषु षोडशिनम् अनुनियुनक्त्य् अनिर्मार्गाय॥
 
अक्षीव ह खलु वा एतत् स्तोत्राणां यत् षोडशी। अन्त्येन स्तोत्रेण समस्तोमो भवत्य् अनाक्षितायैव॥
 
 
</span></poem>
३०,०९४

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/161976" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः