"अग्निपुराणम्/अध्यायः २७८" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
 
 
स चापि वितथः पुत्रान् जनयामास पञ्च वै ।
सहोतारङ्गयङ्गर्भन्तथैवसुहोत्रं च सुहोतारं गयं गर्भं तथैव च ।। २७८.९ ।।
 
कपिलश्च महात्मानं सुकेतुञ्च सुतद्वयम् ।
सुकुमारात्सत्यकेतुर्वत्सभूमिस्तु वत्सकात् ।। २७८.१४ ।।
 
सुहोत्रस्य वृहत्पुत्रोबृहत्पुत्रो वृहतस्तनयास्त्रयःबृहतस्तनयास्त्रयः
अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढश्च वीर्य्यवान् ।। २७८.१५ ।।
 
अजमीढस्य केशिन्यां जज्ञेःजज्ञे जह्नुः प्रतापवान् ।
जह्नोरभूदजकाश्वौ बलाकाश्वस्तदात्मजः ।। २७८.१६ ।।
 
वलाकाश्वस्यबलाकाश्वस्य कुशिकः कुशिकात् गाधिरिन्द्रकः ।
गाधेः सत्यवती कन्या विश्वामित्रः सुतोत्तमः ।। २७८.१७ ।।
 
२८,४०२

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/185621" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः