"ऋग्वेदः सूक्तं १०.५७" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
Yannf : replace
(लघु) (Yannf : replace)
(लघु) (Yannf : replace)
मा पर गाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः |
मान्त सथुर्नो अरातयः ॥
यो यज्ञस्य परसाधनस्तन्तुर्देवेष्वाततः |
तमाहुतं नशीमहि ॥
मनो नवा हुवामहे नाराशंसेन सोमेन |
पितॄणां चमन्मभिः ॥
 
आ त एतु मनः पुनः करत्वे दक्षाय जीवसे |
जयोक चसूर्यं दर्शे ॥
पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः |
जीवं वरातंसचेमहि ॥
वयं सोम वरते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः |
परजावन्तः सचेमहि ॥

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/2044" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्