"मृच्छकटिकम्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
(लघु)
अङ्कनम् : 2017 स्रोत संपादन
{{शीर्षकम्
पर्यङ्कग्रन्थिबन्धद्विगुणितभुजङ्गाश्लेषसंवीतजानोरन्तः प्राणावरोधव्युपरतसकलज्ञानरुद्धेन्द्रियस्य ।
| शिरोनाम = मृच्छकटिकम्
आत्मन्यात्मानमेव व्यपगतकरणं पश्यतस्तत्त्वदृष्ट्या शम्भोर्व: पातु शून्यक्षणघटितलयब्रह्मलग्न: समाधि:।।
| ग्रन्थकर्ता =शूद्रकः
 
| अनुवादकः =
इति नान्दीश्लोकेन आारब्धं प्रकरणमिदं शूद्रकस्य मृच्छकटिकमिति नाम्ना प्रसिद्धमस्ति। कविशूद्रकेण नाट्यशास्त्रस्य सर्वनियमान् परिपाल्य एका मनोज्ञा रचना कृता इयमिदानीमपि जनप्रिया अस्ति। उत्सव इति नाम्ना हिन्दीचलचित्रं अस्य रूपान्तरमस्ति।
| ग्रन्थारम्भः =
 
| अध्यायः =
कविशूद्रकस्य कालस्योपरि यद्यपि प्रतिपन्नमस्ति किन्तु स: तु त्तृतीयशताब्दस्य पूर्वभागे राजा आस्तिीदिति न संशय:। प्राय: २००० वर्षतमपूर्वस्य नाटकमिदम्।अस्मिन्नाटके कविना एकदरिद्र्ब्राह्मणस्य चारुदत्तस्य एकया गणिकया वसन्तसेनया सह प्रीतिमाश्रित्य सुन्दरसामाजिककथा दर्शिता। अस्मात् नाटकात् तस्मिन् काले प्रचलिता सामाजिकव्यवस्था राजनीतिकव्यवस्था धार्मिकप्रचलनानि च स्पष्टतया द्रष्टुं शक्यते। संवादै: श्लोकैश्च मनोरञ्जनं कृत्वा कवि: सम्पूर्णनाटकं सुभाषितानां सङ्ग्रह एव हास्यरसेन शृंगाररसेन प्रतिपादितम्।
| पूर्ववर्ती =
 
| परवर्ती =
[https://sa.wikipedia.org/wiki/मृच्छकटिकम् मृच्छकटिकम्]
| वर्षम् = १९५०
| टीका =
| प्रवेशद्वारम् =
}}
{{AuxTOC|
{{block center|width=600px}}<pages index="मृच्छकटिकम्.pdf" from=1 to=238/>}}
११,०३३

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/204565" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः