"ऋग्वेदः सूक्तं १.५" इत्यस्य संस्करणे भेदः

()
()
 
१.५.१ आ त्वेता निषीदत इति
 
मैत्रावरुणसामविधानं --- आ त्वेता निषीदतेति [[सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.2 द्वितीयप्रपाठकः/1.1.2.7 सप्तमी दशतिः|साम १६४]], ([[सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/उत्तरार्चिकः/2.1 प्रथमप्रपाठकः/2.1.2 द्वितीयोऽर्द्धः|साम ७४०]]) दैवातिथम्। देवातिथिः सपुत्रोऽशनायंश्चरन्नरण्य उर्वारूण्यविन्दत्तान्येतेन साम्नोपासीदत्ता अस्मै गावः पृश्नयो भूत्वोदतिष्ठन्यदेतत्साम भवति पशूनां पुष्ट्यै- तां.ब्रा. [[पञ्चविंशब्राह्मणम्/अध्यायः ९|९.२.१९]]। जैमिनीयं ब्राह्मणं [[जैमिनीयं ब्राह्मणम्/काण्डम् १/२२१-२३०|१.२२६]] अपि द्रष्टव्यम् अस्ति।
 
}}
२९,७१४

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/219915" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः