"पृष्ठम्:भर्तृहरिसुभाशितम्.pdf/२२९" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
पुटाङ्गम् (उपयोगार्थम्) :पुटाङ्गम् (उपयोगार्थम्) :
पङ्क्तिः १३: पङ्क्तिः १३:
 
क्रीडाकामनकेळिकौतुकजुषामायुः परं क्षीयते ॥ १४}}</poem>
 
क्रीडाकामनकेळिकौतुकजुषामायुः परं क्षीयते ॥ १४}}</poem>
   
{{gap}}व्या.---- उक्तमेवार्थ भङ्ग यन्तरेणाह - धन्यानामिति...-
+
{{gap}}व्या.---- उक्तमेवार्थ भङ्ग्यन्तरेणाह - धन्यानामिति...-
 
गिरिकन्दरेषु गिरिगह्वरेणु - नि. दरी तु कन्दरो वा स्त्री' त्यमरः ।
 
गिरिकन्दरेषु गिरिगह्वरेणु - नि. दरी तु कन्दरो वा स्त्री' त्यमरः ।
 
वसतां विविक्ततया वर्तमानानां - 'विविक्तसेवी लध्वाशी 'ति वध
 
वसतां विविक्ततया वर्तमानानां - 'विविक्तसेवी लध्वाशी 'ति वध
पङ्क्तिः २२: पङ्क्तिः २२:
 
*अधिकरणे शेतेरि' त्यच्प्रत्ययः । शकुनाः । पक्षिणः पिबन्ति । किंतु।
 
*अधिकरणे शेतेरि' त्यच्प्रत्ययः । शकुनाः । पक्षिणः पिबन्ति । किंतु।
 
मनोरथेन वाञ्छामात्रेणोपरचिताः याः - प्रासादेषु हम्पेषु -
 
मनोरथेन वाञ्छामात्रेणोपरचिताः याः - प्रासादेषु हम्पेषु -
बापीतटेष्वल्पसरस्तीरेषु - क्रीडाकाननेद्यानेषु च - केन्यो विहा-
+
बापीतटेष्वल्पसरस्तीरेषु - क्रीडाकाननेद्यानेषु च - केळयो विहा-
"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/220915" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्