"मृच्छकटिकम्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
अङ्कनम् : 2017 स्रोत संपादन
अङ्कनम् : 2017 स्रोत संपादन
 
{{AuxTOC|
{{c|{{xx-larger|'''सूचीपत्रम्'''}}}}
{{block center|width=600px}}}}
*{{Table| title=[[मुद्राराक्षसम्मृच्छकटिकम्/परिचयःप्रथमोऽङ्कः|परिचयःप्रथमोऽङ्कः]]| nodots| page=[[पृष्ठम्:Mudrarakshasaमृच्छकटिकम्.pdf/|6]]}}
*{{Table| title=[[मुद्राराक्षसम्मृच्छकटिकम्/Introductionद्वितीयोऽङ्कः|Introductionद्वितीयोऽङ्कः]]| nodots| page=[[पृष्ठम्:Mudrarakshasaमृच्छकटिकम्.pdf/१२५६|12६८]]}}
*{{Table| title=[[मुद्राराक्षसम्मृच्छकटिकम्/उपोद्घातःतृतीयोऽङ्कः|उपोद्घातःतृतीयोऽङ्कः]]| nodots| page=[[पृष्ठम्:Mudrarakshasaमृच्छकटिकम्.pdf/४०८५|40७७]]}}
*{{Table| title=[[मुद्राराक्षसम्मृच्छकटिकम्/प्रथमोऽङ्कःचतुर्थोऽङ्कः|प्रथमोऽङ्कःचतुर्थोऽङ्कः]]| nodots| page=[[पृष्ठम्:Mudrarakshasaमृच्छकटिकम्.pdf/४८१०५|48९७]]}}
*{{Table| title=[[मुद्राराक्षसम्मृच्छकटिकम्/द्वितीयोऽङ्कःपञ्चमोऽङ्कः|द्वितीयोऽङ्कःपञ्चमोऽङ्कः]]| nodots| page=[[पृष्ठम्:Mudrarakshasaमृच्छकटिकम्.pdf/१०९१३८|108१३०]]}}
*{{Table| title=[[मुद्राराक्षसम्मृच्छकटिकम्/तृतीयोऽङ्कःषष्ठोऽङ्कः|तृतीयोऽङ्कःषष्ठोऽङ्कः]]| nodots| page=[[पृष्ठम्:Mudrarakshasaमृच्छकटिकम्.pdf/१४७१६४|148१५६]]}}
*{{Table| title=[[मुद्राराक्षसम्मृच्छकटिकम्/चतुर्थोऽङ्कःसप्तमोऽङ्कः|चतुर्थोऽङ्कःसप्तमोऽङ्कः]]| nodots| page=[[पृष्ठम्:Mudrarakshasaमृच्छकटिकम्.pdf/१७९१८८|179१८०]]}}
*{{Table| title=[[मुद्राराक्षसम्मृच्छकटिकम्/पञ्चमोऽङ्कःअष्टमोऽङ्कः|पञ्चमोऽङ्कःअष्टमोऽङ्कः]]| nodots| page=[[पृष्ठम्:Mudrarakshasaमृच्छकटिकम्.pdf/२०८१९४|208१८६]]}}
*{{Table| title=[[मुद्राराक्षसम्मृच्छकटिकम्/षष्ठोऽङ्कःनवमोऽङ्कः|षष्ठोऽङ्कःनवमोऽङ्कः]]| nodots| page=[[पृष्ठम्:Mudrarakshasaमृच्छकटिकम्.pdf/२५१२३४|251२२६]]}}
*{{Table| title=[[मुद्राराक्षसम्मृच्छकटिकम्/सप्तमोऽङ्कःदशमोऽङ्कः|सप्तमोऽङ्कःदशमोऽङ्कः]]| nodots| page=[[पृष्ठम्:Mudrarakshasaमृच्छकटिकम्.pdf/२८१२६७|281२५९]]}}
{{Table| title=[[मुद्राराक्षसम्/Notes|Notes]]| nodots| page=[[पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/३०८|308]]}}
{{Table| title=[[मुद्राराक्षसम्/Abbreviations|Abbreviations]]| nodots| page=[[पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/३५८|358]]}}
{{Table| title=[[मुद्राराक्षसम्/श्लोकानुक्रमणिका|श्लोकानुक्रमणिका]]| nodots| page=[[पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/३६२|362]]}}
११,०३७

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/222613" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः