"विकिस्रोतः:कालिदासकृतिमासः २०२०" इत्यस्य संस्करणे भेदः

"{{:विकिस्रोतः:कालिदासकृतिमासः २०२०/तथ्य..." इत्यनेन सह आधेस्य विनिमयः कृतः ।
अङ्कनम् : 2017 स्रोत संपादन
("{{:विकिस्रोतः:कालिदासकृतिमासः २०२०/तथ्य..." इत्यनेन सह आधेस्य विनिमयः कृतः ।)
अङ्कनम् : बदला गया
{{:विकिस्रोतः:कालिदासकृतिमासः २०२०/तथ्यनिर्देशः‎|1=
<div style="border:0; -moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35); -webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35); box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35); -moz-border-radius: 7px; -webkit-border-radius: 7px; border-radius: 7px; background: #fff; background: -moz-linear-gradient(top, #fff 75%, #F5F5DC 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(75%,#fff), color-stop(100%,#F5F5DC)); background: -webkit-linear-gradient(top, #fff 75%,#F5F5DC 100%); background: -o-linear-gradient(top, #fff 75%,#F5F5DC 100%); background: -ms-linear-gradient(top, #fff 75%,#F5F5DC 100%); background: linear-gradient(top, #fff 75%,#fff 100%); height:auto; padding-left:10px; padding-right:10px; padding-bottom:5px; padding-top:5px; margin:5px 5px 5px 5px; {{{style|}}}">
 
 
आषाढस्य प्रथमदिवसे कालिदासस्य जन्मदिनम् इति विदुषाम् अभिप्रायः । तस्माद् दिनाद् आरभ्य मासं यावत् कालिदासीयकृतीनां पाठशुद्धिः विकिस्रोतसि क्रियते ।<br/>
According to the scholars, the first day of Ashadha is the birthday of Kalidasa. From that day onwards, a proof-reading contest of Kalidasa’s work has been organised in Wikisource.
{| style="float: right"
|
{| class="wikitable"
|-
| colspan=2|{{c|[[सञ्चिका:Kalidas.jpg|200px]]}}
 
|-
|'''नाम'''
|कालिदासकृतिमासः
|-
|'''दिनाङ्कः'''
|जून् २२, २०२० तः जुलै २१,२०२०
|-
|'''स्थितिः'''
|भविष्यति
|-
|'''सञ्चालकः'''
|[[user:Sayant Mahato|सायन्तो माहातो]]
|}
|}
 
==स्वरूपम्==
कालिदासीयकृतीनां सप्तानां प्रकाशनं विकिस्रोतसि करिष्यते । तेषां कृतीनां पाठशुद्धिः मुख्यतया मासेऽस्मिन् क्रियते । तत्र प्रमुखव्याख्याः अपि पाठ्येन सह योज्यन्ते । स्पर्धालुभिः चित्रे विद्यमानं पाठ्यं दृष्ट्वा अन्वेषणयोग्ये पाठ्ये परिष्कारः करणीयः ।<br/>
All the seven works of Kalidasa will be published online in Wikisource. Proof-reading of these works with famous commentaries will be taken up this month. The participants are instructed to proof-read the searchable text by referring the image of the text.
==पाठशुद्ध्यर्थं ग्रन्थाः==
#[[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]
#[[अनुक्रमणिका:मेघदूतम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|मेघदूतम्]]
#[[अनुक्रमणिका:ऋतुसंहारम् (चन्द्रिकाव्याख्यासमेतम्).djvu|ऋतुसंहारम्]]
#[[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]
#[[अनुक्रमणिका:मालविकाग्निमित्रम्.djvu|मालविकाग्निमित्रम्]]
#[[अनुक्रमणिका:विक्रमोर्वशीयम् (कल्पलताव्याख्यासमेतम्).djvu|विक्रमोर्वशीयम्]]
 
==उद्देश्यम्==
*विकिस्रोतसि कालिदासीयग्रन्थानां प्रकाशनम् । Publication of Kalidasa’s works in Wikisource.
*कालिदासकृतिषु पाठशुद्धिः । Proof-reading of Kalidasa’s work.
*विकिसूक्तौ कालिदासीयसूक्तीनां प्रकाशनार्थं मूलपाठ्यानां सङ्ग्रहः । Collection of Kalidasa's works to publish Kalidasa’s quotes in Wikiquotes.
*विकिपीडियाप्रकल्पे कालिदासविषयकलेखानां समृद्ध्यर्थं लेखनार्थं पूर्वसज्जता । Preparation to enhance the articles about Kalidasa in Wikipedia projects.
 
==पूर्वसज्जता==
*कालिदासस्य कृतीनां (विकिस्रोतसि प्रकाशयितुं योग्यानाम्) विविधावृत्तीनां सङ्ग्रहः । Collection of various editions of Kalidasa’s work which are suitable for publication in Wikisource.
*विकिसामान्ये कृतीनां संयोजनम् । To upload the texts in Wikicommons.
*विकिस्रोतः प्रति पुस्तकस्य आनयनं, पुटविन्यासश्च । To bring the uploaded texts in wikisource and complete the Page alignment task.
*भागग्राहिणां योजनम् । To add the participants.
*भागग्राहिभ्यः कार्यवितरणम् । Allocation of work to participants
 
==भागग्राहिणः==
[[सदस्यः:PrashantPSJR|PrashantPSJR]] ([[सदस्यसम्भाषणम्:PrashantPSJR|सम्भाषणम्]]) ०८:१६, १९ जून् २०२० (UTC)
 
[[सदस्यः:Bharati Kolekar|Bharati Kolekar]] ([[सदस्यसम्भाषणम्:Bharati Kolekar|सम्भाषणम्]]) १६:४४, १९ जून् २०२० (UTC)
[[सदस्यः:Suryanarayana jois|Suryanarayana jois]] ([[सदस्यसम्भाषणम्:Suryanarayana jois|सम्भाषणम्]]) १३:४२, २० जून् २०२० (UTC)
 
[[सदस्यः:Divya navil|Divya Navil]] ([[सदस्यसम्भाषणम्:Divya navil|सम्भाषणम्]]) १५:२६, २० जून् २०२० (UTC)
 
==कार्यविवरणम्==
{| class="wikitable"
|-
! क्र.सं.!! सदस्यनाम !! पुस्तकनाम !! पृष्ठानि !! पृष्ठानां सङ्ख्या !! कार्यस्थितिः
|-
| 1.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:मेघदूतम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|मेघदूतम्]]|| 1-20<br>[[पृष्ठम्:मेघदूतम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/५|आरम्भपृष्ठम्]] || 20 ||
|-
| 2.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:मेघदूतम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|मेघदूतम्]]|| 21-40<br>[[पृष्ठम्:मेघदूतम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/२५|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 3.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:मेघदूतम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|मेघदूतम्]]|| 41-60<br>[[पृष्ठम्:मेघदूतम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/४५|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 4.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:मेघदूतम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|मेघदूतम्]]|| 61-80<br>[[पृष्ठम्:मेघदूतम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/६५|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 5.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:मेघदूतम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|मेघदूतम्]]<br><br>[[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 81-90<br>[[पृष्ठम्:मेघदूतम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/८५|आरम्भपृष्ठम्]]<br>1-10<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/३|आरम्भपृष्ठम्]] || 10<br><br>10||
|-
| 6.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 11-30<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/१३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 7.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 31-50<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/३३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 8.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 51-70<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/५३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 9.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 71-90<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/७३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 10.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 91-110<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/९३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 11.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 111-130<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/११३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 12.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 131-150<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/१३३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 13.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 151-170<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/१५३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 14.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 171-190<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/१७३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 15.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 191-210<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/१९३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 16.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 211-230<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/२१३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 17.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 231-250<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/२३३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 18.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 251-270<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/२५३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 19.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 271-290<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/२७३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 20.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 291-310<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/२९३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 21.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 311-330<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/३१३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 22.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 331-350<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/३३३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 23.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 351-370<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/३५३|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 24.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu|रघुवंशम्]]|| 371-391<br>[[पृष्ठम्:रघुवंशम् (सञ्जीविनीव्याख्यासमेतम्).djvu/३७३|आरम्भपृष्ठम्]] || 21||
|-
| 25.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:ऋतुसंहारम् (चन्द्रिकाव्याख्यासमेतम्).djvu|ऋतुसंहारम्]]|| 1-20<br>[[पृष्ठम्:ऋतुसंहारम् (चन्द्रिकाव्याख्यासमेतम्).djvu/४|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 26.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:ऋतुसंहारम् (चन्द्रिकाव्याख्यासमेतम्).djvu|ऋतुसंहारम्]]|| 21-40<br>[[पृष्ठम्:ऋतुसंहारम् (चन्द्रिकाव्याख्यासमेतम्).djvu/२४|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 27.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:ऋतुसंहारम् (चन्द्रिकाव्याख्यासमेतम्).djvu|ऋतुसंहारम्]]|| 41-60<br>[[पृष्ठम्:ऋतुसंहारम् (चन्द्रिकाव्याख्यासमेतम्).djvu/४४|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 28.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:ऋतुसंहारम् (चन्द्रिकाव्याख्यासमेतम्).djvu|ऋतुसंहारम्]]|| 61-81<br>[[पृष्ठम्:ऋतुसंहारम् (चन्द्रिकाव्याख्यासमेतम्).djvu/६४|आरम्भपृष्ठम्]] || 21||
|-
| 29.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 1-20<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/१६|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 30.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 21-40<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/३६|आरम्भपृष्ठम्]] || 20||
|-
| 31.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 41-50<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/५६|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 32.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 51-60<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/६६|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 33.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 61-70<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/७६|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 34.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 71-80<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/८६|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 35.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 81-90<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/९६|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 36.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 91-100<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/१०६|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 37.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 101-110<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/११६|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 38.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 111-120<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/१२६|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 39.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 121-130<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/१३६|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 40.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 131-140<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/१४६|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 41.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 141-150<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/१५६|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 42.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 151-160<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/१६६|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 43.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 161-170<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/१७६|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 44.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 171-180<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/१८६|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 45.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 181-191<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/१९६|आरम्भपृष्ठम्]] || 09||
|-
| 46.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 192-200<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/२०५|आरम्भपृष्ठम्]] || 09||
|-
| 47.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 201-210<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/२१४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 48.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 211-220<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/२२४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 49.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 221-230<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/२३४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 50.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 231-240<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/२४४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 51.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 241-250<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/२५४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 52.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 251-260<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/२६४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 53.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 261-270<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/२७४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 54.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 271-280<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/२८४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 55.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 281-290<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/२९४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 56.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 291-300<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/३०४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 57.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 301-310<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/३१४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 58.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 311-320<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/३२४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 59.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 321-330<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/३३४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 60.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 331-340<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/३४४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 61.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 341-350<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/३५४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 62.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 351-360<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/३६४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 63.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 361-370<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/३७४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 64.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 371-380<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/३८४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 65.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 381-390<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/३९४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 66.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 391-400<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/४०४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 67.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 401-410<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/४१४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 68.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 411-420<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/४२४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 69.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 421-430<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/४३४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 70.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 431-440<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/४४४|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 71.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf|अभिज्ञानशाकुन्तलम्]]|| 441-447<br>[[पृष्ठम्:अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf/४५४|आरम्भपृष्ठम्]] || 07||
|-
| 72.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:मालविकाग्निमित्रम्.djvu|मालविकाग्निमित्रम्]]|| 1-10<br>[[पृष्ठम्:मालविकाग्निमित्रम्.djvu/४८|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 73.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:मालविकाग्निमित्रम्.djvu|मालविकाग्निमित्रम्]]|| 10-20<br>[[पृष्ठम्:मालविकाग्निमित्रम्.djvu/५८|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 74.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:मालविकाग्निमित्रम्.djvu|मालविकाग्निमित्रम्]]|| 21-30<br>[[पृष्ठम्:मालविकाग्निमित्रम्.djvu/६८|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 75.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:मालविकाग्निमित्रम्.djvu|मालविकाग्निमित्रम्]]|| 31-40<br>[[पृष्ठम्:मालविकाग्निमित्रम्.djvu/७८|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 76.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:मालविकाग्निमित्रम्.djvu|मालविकाग्निमित्रम्]]|| 41-50<br>[[पृष्ठम्:मालविकाग्निमित्रम्.djvu/८८|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 77.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:मालविकाग्निमित्रम्.djvu|मालविकाग्निमित्रम्]]|| 51-60<br>[[पृष्ठम्:मालविकाग्निमित्रम्.djvu/९८|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 78.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:मालविकाग्निमित्रम्.djvu|मालविकाग्निमित्रम्]]|| 61-70<br>[[पृष्ठम्:मालविकाग्निमित्रम्.djvu/१०८|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 79.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:मालविकाग्निमित्रम्.djvu|मालविकाग्निमित्रम्]]|| 71-80<br>[[पृष्ठम्:मालविकाग्निमित्रम्.djvu/११८|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 80.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:मालविकाग्निमित्रम्.djvu|मालविकाग्निमित्रम्]]|| 81-90<br>[[पृष्ठम्:मालविकाग्निमित्रम्.djvu/१२८|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 81.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:मालविकाग्निमित्रम्.djvu|मालविकाग्निमित्रम्]]|| 91-100<br>[[पृष्ठम्:मालविकाग्निमित्रम्.djvu/१३८|आरम्भपृष्ठम्]] || 10||
|-
| 82.||अमुकः|| [[अनुक्रमणिका:मालविकाग्निमित्रम्.djvu|मालविकाग्निमित्रम्]]|| 101-112<br>[[पृष्ठम्:मालविकाग्निमित्रम्.djvu/१४८|आरम्भपृष्ठम्]] || 12||
|}
 
==पुरस्कारः==
 
==सामान्यप्रश्नाः==
<small>{{bold|(यदि कोऽपि सन्देहः वर्तते तर्हि अत्र भवतां प्रश्नान् निस्सङ्कोचं लिखन्तु)}}</small>
* अत्र के भागं ग्रहीतुम् अर्हन्ति?
:: यः पाठशुद्धिं कर्तुमिच्छति स सर्वोऽपि भागं ग्रहीतुं शक्नोति। वयोनियमादिकं नास्ति ।
* पञ्जीकरणप्रक्रिया कथम्?
:: भागग्राहिणः इत्यत्र हस्ताङ्कनं करणीयम् ।
* अहं कस्य पुटस्य पाठशुद्धिं कुर्याम् इति कथं जानीयाम्?
::भवतः/भवत्याः सम्भाषणपुटे तद्विषये सूचना स्पर्धारम्भात् प्राक् दीयते।
* विकिविषये अजानानाः अपि अत्र भागं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति वा?
::निश्चयेन शक्नुवन्ति। परन्तु विकिमध्ये सदस्यतां प्राप्य(sign up कृत्वा) पाठशुद्धिविषये ज्ञातव्यम्।
<div style="clear: both"></div>
 
}}
</div>
१,२०९

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/246531" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्