"ऋग्वेदः सूक्तं १०.१८१" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
(लघु) (Yann १० : replace)
<div class="verse">
<pre>
परथश्चप्रथश्च यस्य सप्रथश्च नमानुष्टुभस्यनामानुष्टुभस्य हविषोहविर्यतहविषो हविर्यत्
धातुर्द्युतानात सवितुश्चधातुर्द्युतानात्सवितुश्च विष्णो रथन्तरमारथंतरमा जभारा वसिष्ठः ॥१॥
अविन्दन्ते अतिहितं यदासीद्यज्ञस्य धाम परमं गुहा यत् ।
अविन्दन ते अतिहितं यदासीद यज्ञस्य धाम परमंगुहा यत ।
धातुर्द्युतानात सवितुश्चधातुर्द्युतानात्सवितुश्च विष्णोर्भरद्वाजो बर्हदाबृहदा चक्रे अग्नेः ॥२॥
ते.अविन्दन मनसातेऽविन्दन्मनसा दीध्याना यजु षकन्नंष्कन्नं प्रथमं परथमन्देवयानमदेवयानम्
धातुर्द्युतानात्सवितुश्च विष्णोरा सूर्यादभरन्घर्ममेते ॥३॥
धातुर्द्युतानात सवितुश्च विष्णोरासूर्यादभरन घर्ममेते ॥
 
</pre>
</div>

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/3037" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः