"पराशरस्मृतिः/षष्ठोध्यायः" इत्यस्य संस्करणे भेदः

fix
(fix)
 
<tr><td><p>
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्राणिहत्यासु निष्कृतिम् ।<br>पराशरेन पूर्वोक्ता मन्वर्थेऽपि च विस्तृतां । ।।। ६.१ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
क्रौञ्चसारसहंसांश्च चक्रवाकं च कुक्कुटम् ।<br>जालपादं च शरभं अहोरात्रेण शुध्यति । ।।। ६.२ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
बलाकाटिट्टिभौ वापि शुकपारावतावपि ।<br>अहिनक्रविघाती च शुध्यते नक्तभोजनात् । ।।। ६.३ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
वृककाककपोतानां शारितित्तिरिघातकः ।<br>अन्तर्जल उभे संध्ये प्राणायामेन शुध्यति । ।।। ६.४ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
गृध्रश्येनशशादानां उलूकस्य च घातकः ।<br>अपक्वाशी दिनं तिष्ठेत्त्रिकालं मारुताशनः । ।।। ६.५ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
वल्गुणीटिट्टिभानां च कोकिलाखञ्जरीटके ।<br>लाविकारक्तपक्षेषु शुध्यते नक्तभोजनात् । ।।। ६.६ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
कारण्डवचकोराणां पिङ्गलाकुररस्य च ।<br>भारद्वाजादिकं हत्वा शिवं पूज्य विशुध्यति । ।।। ६.७ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
भेरुण्डचाषभासांश्च पारावतकपिञ्जलौ ।<br>पक्षिणां चैव सर्वेषां अहोरात्रं अभोजनम् । ।।। ६.८ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
हत्वा मूषकमार्जार सर्पाजगरडुण्डुभान् ।<br>कृसरं भोजयेद्विप्रान्लोहदण्डश्च दक्षिणा । ।।। ६.९ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
शिशुमारं तथा गोधां हत्वा कूर्मं च शल्यकम् ।<br>वृन्ताकफलभक्षी चाप्यहोरात्रेण शुध्यति । ।।। ६.१० । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
वृकजम्बूकऋक्षाणां तरक्षुश्वानघातकः ।<br>तिलप्रस्थं द्विजे दद्याद्वायुभक्षो दिनत्रयं । ।।। ६.११ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
गजस्य च तुरङ्गस्य महिषोष्ट्रनिपातने ।<br>प्रायश्चित्तं अहोरात्रं त्रिसंध्यं अवगाहनं । ।।। ६.१२ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
कुरङ्गं वानरं सिंहं चित्रं व्याघ्रं तु घातयन् ।<br>शुध्यते स त्रिरात्रेण विप्राणां तर्पणेन च । ।।। ६.१३ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
मृगरोहिद्वराहाणां अवेर्बस्तस्य घातकः ।<br>अफालकृष्टं अश्नीयादहोरात्रं उपोष्य सः । ।।। ६.१४ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
एवं चतुष्पदानां च सर्वेषां वनचारिणाम् ।<br>अहोरात्रोषितस्तिष्ठेज्जपेद्वै जातवेदसं । ।।। ६.१५ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
शिल्पिनं कारुकं शूद्रं स्त्रियं वा यस्तु घातयेत् ।<br>प्राजापत्यद्वयं कृत्वा वृषैकादशदक्षिणा । ।।। ६.१६ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
वैश्यं वा क्षत्रियं वापि निर्दोषं योऽभिघातयेत् ।<br>सोऽपि कृच्छ्रद्वयं कुर्याद्गोविंशद्दक्षिणां ददेत् । ।।। ६.१७ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
वैश्यं शूद्रं क्रियासक्तं विकर्मस्थं द्विजोत्तमम् ।<br>हत्वा चान्द्रायणं तस्य त्रिंशद्गोश्चैव दक्षिणां । ।।। ६.१८ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
चण्डालं हतवान्कश्चिद्ब्राह्मणे यदि कंचन ।<br>प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रं गोद्वयं दक्षिणां ददत् । ।।। ६.१९ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
क्षत्रियेणापि वैश्येन शूद्रेणैवेतरेण वा ।<br>चण्डालस्य वधे प्राप्ते कृच्छ्रार्धेन विशुध्यति । ।।। ६.२० । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
चोरौ श्वपाकचण्डालौ विप्रेणाभिहतौ यदि ।<br>अहोरात्रोषितः स्नात्वा पञ्चगव्येन शुध्यति । ।।। ६.२१ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
श्वपाकं वापि चण्डालं विप्रः संभाषते यदि ।<br>दिव्जसंभाषणं कुर्यात्सावित्रीं तु सकृज्जपेत् । ।।। ६.२२ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
चण्डालैः सह सुप्तं तु त्रिरात्रं उपवासयेत् ।<br>चण्डालैकपथं गत्वा गायत्रीस्मरणाच्छुचिः । ।।। ६.२३ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
चण्डालदर्शने सद्य आदित्यं अवलोकयेत् ।<br>चण्डालस्पर्शने चैव सचैलं स्नानं आचरेत् । ।।। ६.२४ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
चण्डालखातवापीषु पीत्वा सलिलं अग्रजः ।<br>अज्ञानाच्चैकभक्तेन त्वहोरात्रेण शुध्यति । ।।। ६.२५ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
चण्डालभाण्डसंस्पृष्टं पीत्वा कूपगतं जलम् ।<br>गोमूत्रयावकाहारस्त्रिरात्राच्छुद्धिं आप्नुयात् । ।।। ६.२६ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
चण्डालघटसंस्थं तु यत्तोयं पिबति द्विजः ।<br>तत्क्षणात्क्षिपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत् । ।।। ६.२७ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीर्यति ।<br>प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छ्रं सांतपनं चरेत् । ।।। ६.२८ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं अनन्तरः ।<br>तदर्धं तु चरेद्वैश्यः पादं शूद्रस्तदाचरेत् । ।।। ६.२९ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
भाण्डस्थं अन्त्यजानां तु जलं दधि पयः पिबेत् ।<br>ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रश्चैव प्रमादतः । ।।। ६.३० । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
ब्रह्मकूर्चोपवासेन द्विजातीनां तु निष्कृतिः ।<br>शूद्रस्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तितः । ।।। ६.३१ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
भुङ्क्तेऽज्ञानाद्द्विजश्रेष्ठश्चण्डालान्नं कथंचन ।<br>गोमूत्रयावकाहारो दशरात्रेण शुध्यति । ।।। ६.३२ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
एकैकं ग्रासं अश्नीयाद्गोमूत्रयावकस्य च ।<br>दशाहं नियमस्थस्य व्रतं तत्तु विनिर्दिशेत् । ।।। ६.३३ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
अविज्ञातस्तु चण्डालो यत्र वेश्मनि तिष्ठति ।<br>विज्ञाते तु७पसन्नस्य द्विजाः कुर्वन्त्यनुग्रहं । ।।। ६.३४ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
मुनिवक्त्रोद्गतान्धर्मान्गायन्तो वेदपारगाः ।<br>पतन्तं उद्धरेयुस्तं धर्मज्ञाः पापसंकरात् । ।।। ६.३५ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
दध्ना च सर्पिषा चैव क्षीरगोमूत्रयावकम् ।<br>भुञ्जीत सह सर्वैश्च त्रिसंध्यं अवगाहनं । ।।। ६.३६ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
त्र्यहं भुञ्जीत दध्ना च त्र्यहं भुञ्जीत सर्पिषा ।<br>त्र्यहं क्षीरेण भुञ्जीत एकैकेन दिनत्रयम् । ।।। ६.३७ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
भावदुष्टं न भुञ्जीत नोच्छिष्टं कृमिदूषितम् ।<br>दधिक्षीरस्य त्रिपलं पलं एकं घृतस्य तु । ।।। ६.३८ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
भस्मना तु भवेच्छुद्धिरुभयोस्ताम्रकांस्ययोः ।<br>जलशौचेन वस्त्राणां परित्यागेन मृण्मयम् । ।।। ६.३९ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
कुसुम्भगुडकार्पास लवणं तैलसर्पिषी ।<br>द्वारे कृत्वा तु धान्यानि दद्याद्वेश्मनि पावकम् । ।।। ६.४० । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
एवं शुद्धस्ततः पश्चात्कुर्याद्ब्राह्मणतर्पणम् ।<br>त्रिंशतं गोवृषं चैकं दद्याद्विप्रेषु दक्षिणां । ।।। ६.४१ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
पुनर्लेपनखातेन होमजप्येन शुध्यति ।<br>आधारेण च विप्राणां भूमिदोषो न विद्यते । ।।। ६.४२ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
चण्डालैः सह संपर्कं मासं मासार्धं एव वा ।<br>गोमूत्रयावकाहारो मासार्धेन विशुध्यति । ।।। ६.४३ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
रजकी चर्मकारी च लुब्धकी वेणुजीविनी ।<br>चातुर्वर्ण्यस्य च गृहे त्वविज्ञाता तु तिष्ठति । ।।। ६.४४ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
ज्ञात्वा तु निष्कृतिं कुर्यात्पूर्वोक्तस्यार्धं एव च ।<br>गृहदाहं न कुर्वीत शेषं सर्वं च कारयेत् । ।।। ६.४५ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
गृहस्याभ्यन्तरं गच्छेच्चण्डालो यदि कस्यचित् ।<br>तं अगाराद्विनिर्वास्य मृद्भाण्डं तु विसर्जयेत् । ।।। ६.४६ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
रसपूर्णं तु यद्भाण्डं न त्यजेत्तु कदाचन ।<br>गोमयेन तु संमिश्रैर्जलैः प्रोक्षेद्गृहं तथा । ।।। ६.४७ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
ब्राह्मणस्य व्रणद्वारे पूयशोणितसंभवे ।<br>कृमिरुत्पद्यते यस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत् । ।।। ६.४८ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
गवां मूत्रपुरीषेण दध्ना क्षीरेण सर्पिषा ।<br>त्र्यहं स्नात्वा च पीत्वा च कृमिदुष्टः शुचिर्भवेत् । ।।। ६.४९ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
क्षत्रियोऽपि सुवर्णस्य पञ्चमाषान्प्रदाय तु ।<br>गोदक्षिणां तु वैश्यस्याप्युपवासं विनिर्दिशेत् । ।।। ६.५० । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
शूद्राणां नोपवासः स्याच्छूद्रो दानेन शुध्यति ।<br>अच्छिद्रं इति यद्वाक्यं वदन्ति क्षितिदेवताः । ।।। ६.५१ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
प्रणम्य शिरसा ग्राह्यं अग्निष्टोमफलं हि तत् ।<br>जपच्छिद्रं तपच्छिद्रं यच्छिद्रं यज्ञकर्मणि । ।।। ६.५२ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
सर्वं भवति निश्छिद्रं ब्राह्मणैरुपपादितम् ।<br>व्याधिव्यसनिनि.श्रान्ते दुर्भिक्षे डामरे तथा । ।।। ६.५३ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
उपवासो व्रतं होमो द्विजसंपादितानि वै ।<br>अथवा ब्राह्मणास्तुष्टाः सर्वं कुर्वन्त्यनुग्रहं । ।।। ६.५४ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
सर्वान्कामानवाप्नोति द्विजसंपादितैरिह ।<br>दुर्बलेऽनुग्रहः प्रोक्तस्तथा वै बालवृद्धयोः । ।।। ६.५५ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
अतोऽन्यथा भवेद्दोषस्तस्मान्नानुग्रहः स्मृतः ।<br>स्नेहाद्वा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोऽपि वा । ।।। ६.५६ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
कुर्वन्त्यनुग्रहं ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ।<br>शरीरस्यात्यये प्राप्ते वदन्ति नियमं तु ये । ।।। ६.५७ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
महत्कार्योपरोधेन न स्वस्थस्य कदाचन ।<br>स्वस्थस्य मूढाः कुर्वन्ति वदन्त्यनियमं तु ये । ।।। ६.५८ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
ते तस्य विघ्नकर्तारः पतन्ति नरकेऽशुचौ ।<br>स्वयं एव व्रतं कृत्वा ब्राह्मणं योऽवमन्यते । ।।। ६.५९ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
वृथा तस्योपवासः स्यान्न स पुण्येन युज्यते ।<br>स एव नियमो ग्राह्यो यद्येकोऽपि वदेद्द्विजः । ।।। ६.६० । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
कुर्याद्वाक्यं द्विजानां तु अन्यथा भ्रूणहा भवेत् ।<br>ब्राह्मणा जङ्गमं तीर्थं तीर्थभूता हि साधवः । ।।। ६.६१ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
तेदां वाक्योदकेनैव शुध्यन्ति मलिना जनाः ।<br>ब्राह्मणा यानि भाषन्ते मन्यन्ते तानि देवताः । ।।। ६.६२ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
सर्वदेवमयो विप्रो न तद्वचनं अन्यथा ।<br>उपवासो व्रतं चैव स्नानं तीर्थं जपस्तपः । ।।। ६.६३ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
विप्रसंपादितं यस्य संपूर्णं तस्य तत्फलम् ।<br>अन्नाद्ये कीटसम्युक्ते मक्षिकाकेशदूषिते । ।।। ६.६४ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
तदन्तरा स्पृशेच्चापस्तदन्नं भस्मना स्पृशेत् ।<br>भुञ्जानश्चैव यो विप्रः पादं हस्तेन संस्पृशेत् । ।।। ६.६५ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
स्वं उच्छिष्टं असौ भुङ्क्ते पाणिना मुक्तभाजने ।<br>पादुकास्थो न भुञ्जीत पर्यङ्के संस्थितोऽपि वा । ।।। ६.६६ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
श्वानचण्डालदृष्टौ च भोजनं परिवर्जयेत् ।<br>यदन्नं प्रतिषिद्धं स्यादन्नशुद्धिस्तथैव च । ।।। ६.६७ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
यथा पराशरेणोक्तं तथैवाहं वदामि वः ।<br>शृतं द्रोणाढकस्यान्नं काकश्वानोपघातितं । ।।। ६.६८ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
केनेदं शुध्यते चेति ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत् ।<br>काकश्वानावलीढं तु द्रोणान्नं न परित्यजेत् । ।।। ६.६९ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
वेदवेदाङ्गविद्विप्रैर्धर्मशास्त्रानुपालकैः ।<br>प्रस्था द्वात्रिंशतिर्द्रोणः स्मृतो द्विप्रस्थ आढकः । ।।। ६.७० । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
ततो द्रोणाढकस्यान्नं श्रुतिस्मृतिविदो विदुः ।<br>काकश्वानावलीढं तु गवाघ्रातं खरेण वा । ।।। ६.७१ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
स्वल्पं अन्नं त्यजेद्विप्रः शुद्धिर्द्रोणाढके भवेत् ।<br>अन्नस्योद्धृत्य तन्.मात्रं यच्च लालाहतं भवेत् । ।।। ६.७२ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
सुवर्णोदकं अभ्युक्ष्य हुताशेनैव तापयेत् ।<br>हुताशनेन संस्पृष्टं सुवर्णसलिलेन च । ।।। ६.७३ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
विप्राणां ब्रह्मघोषेण भोज्यं भवति तत्क्षणात् ।<br>स्नेहो वा गोरसो वापि तत्रशुद्धिः कथं भवेत् । ।।। ६.७४ । ।।। </tr></p>
<tr><td><p>
अल्पं परित्यजेत्तत्र स्नेहस्योत्पवनेन च ।<br>अनलज्वालया शुद्धिर्गोरसस्य विधीयते । ।।। ६.७५ । ।।। </tr></p>
</table>
"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/31440" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्