"पृष्ठम्:सत्याषाढ श्रौतसूत्रम्(१-३प्रश्नाः) Satyaashada Srautasutra.pdf/३९" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
(→‎अपरिष्कृतम्: ! : ३४ सत्यापाढविरचितं श्रौतसूत्र- :- [१प्रथमप्रमे- नियामक न भवेत् । तदा कयाऽपि वृत्त्या वाक्याघवगतप्तर्वकर्मार्थताऽपि स्यात् । तस्माद्वाक्यादिभिर्यदर्थत्वमव... नवीन पृष्ठं निर्मीत अस्ती)
 
पुटाङ्गम् (उपयोगार्थम्) :पुटाङ्गम् (उपयोगार्थम्) :
पङ्क्तिः ९: पङ्क्तिः ९:
ननु यत्र वाक्यादिप्रमाण सामान्येन विधायक नास्ति तेषां लिङ्गेनापि नानाकर्मा-
ननु यत्र वाक्यादिप्रमाण सामान्येन विधायक नास्ति तेषां लिङ्गेनापि नानाकर्मा-
थता स्यात्तत्राऽऽह-
थता स्यात्तत्राऽऽह-

शेषस्य विनिधानम् ।
शेषस्य विनिधानम् ।

शेषोलिङ्गव्यतिरिक्तप्रमाणान्तरेण न कर्मविशेषार्थत्वेन नियमिताः । लिङ्ग च
शेषोलिङ्गव्यतिरिक्तप्रमाणान्तरेण न कर्मविशेषार्थत्वेन नियमिताः । लिङ्ग च
तदाऽनेककर्मानुष्ठानगामि कर्माणि मन्त्रान्त एव रुद्धानि । तत्र न समुच्चयः प्रमाणा-
तदाऽनेककर्मानुष्ठानगामि कर्माणि मन्त्रान्त एव रुद्धानि । तत्र न समुच्चयः प्रमाणा-
पङ्क्तिः १७: पङ्क्तिः १९:
सामानां शेषाणां समवेतार्थप्रकाशकत्वामावाल्लिङ्गेन विनियोगामावमाश-
सामानां शेषाणां समवेतार्थप्रकाशकत्वामावाल्लिङ्गेन विनियोगामावमाश-
याऽऽह-
याऽऽह-

पारिलवार्था दाशतय्यः ।
पारिप्लवार्था दाशतय्यः ।

दश मण्डलानि यस्या भवेदसंहितायाः सा दशतयो तत्रत्या भचो दाशतय्यः ।
दश मण्डलानि यस्या भवेदसंहितायाः सा दशतयो तत्रत्या भचो दाशतय्यः ।
ताभिर्देवतागुणशंसनरूपे पारिप्लवे शस्त्रे शंसितव्ये तत्पूरणार्थी देवतागुणशंसनलिकन
ताभिर्देवतागुणशंसनरूपे पारिप्लवे शस्त्रे शंसितव्ये तत्पूरणार्थी देवतागुणशंसनलिकन
पङ्क्तिः २४: पङ्क्तिः २८:
भत उभयाकाङ्क्षया यज्ञार्थी इत्यर्थः ।
भत उभयाकाङ्क्षया यज्ञार्थी इत्यर्थः ।
इदानी सानां विकृतिगामित्वं पूर्वेणाविनियुक्तानामाह-
इदानी सानां विकृतिगामित्वं पूर्वेणाविनियुक्तानामाह-

उत्तरयोः पवमानयोः स्तोमाभ्यासे सामानि ।
उत्तरयोः पवमानयोः स्तोमाभ्यासे सामानि ।

स्तोमानां सामाधारभूतर्समुदायानामभ्यासे विवृद्धौ सत्यां न विनियुक्तानां साम्नाम-
स्तोमानां सामाधारभूतर्समुदायानामभ्यासे विवृद्धौ सत्यां न विनियुक्तानां साम्नाम-
भ्यासः कार्यः, किंतु यान्यन्यत्र न विनियुक्तानि तानि साकाङ्क्षाणि तैरेव विवृद्धिः
भ्यासः कार्यः, किंतु यान्यन्यत्र न विनियुक्तानि तानि साकाङ्क्षाणि तैरेव विवृद्धिः
४६,०५२

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/322511" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्