"ऋग्वेदः सूक्तं १.५८" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
(लघु) (Yann १ : replace)
<div class="verse">
<pre>
नू चितचित्सहोजा सहोजा अम्र्तोअमृतो नि तुन्दते होता यदयद्दूतो दूतो अभवद विवस्वतःअभवद्विवस्वतः
वि साधिष्ठेभिः पथिभी रजो मम आ देवताताहविषादेवताता विवासतिहविषा विवासति ॥१॥
सवमद्मस्वमद्म युवमानो अजरस्त्र्ष्वविष्यन्नतसेषुअजरस्तृष्वविष्यन्नतसेषु तिष्ठति ।
अत्यो न पर्ष्ठंपृष्ठं परुषितस्यप्रुषितस्य रोचते दिवो न सानु सतनयन्नचिक्रदत ॥स्तनयन्नचिक्रदत् ॥२॥
कराणाक्राणा रुद्रेभिर्वसुभिः पुरोहितो होता निषत्तो रयिषाळमर्त्यः ।
रथो न विक्ष्व रञ्जसानविक्ष्वृञ्जसान आयुषु वयानुषग वार्याव्यानुषग्वार्या देव रण्वति ॥ऋण्वति ॥३॥
वि वातजूतो अतसेषु तिष्ठते वर्थावृथा जुहूभिः सर्ण्यासृण्या तुविष्वणिः ।
तर्षुतृषु यदग्ने वनिनो वर्षायसेवृषायसे कर्ष्णंकृष्णं त एम रुशदूर्मे अजर ॥४॥
तपुर्जम्भो वन आ वातचोदितो यूथे न साह्वानवसाह्वाँ अव वाति वंसगः ।
अभिव्रजन्नक्षितं पाजसा रजःरज सथातुश्चरथंस्थातुश्चरथं भयते पतत्रिणः ॥५॥
दधुषदधुष्ट्वा टवा भर्गवोभृगवो मानुषेष्वा रयिं न चारुं सुहवं जनेभ्यः ।
होतारमग्ने अतिथिं वरेण्यं मित्रं न शेवं दिव्याय जन्मने ॥६॥
होतारं सप्त जुह्वो यजिष्ठं यं वाघतो वर्णतेवृणते अध्वरेषु ।
अग्निं विश्वेषामरतिं वसूनां सपर्यामि परयसाप्रयसा यामि रत्नम ॥रत्नम् ॥७॥
अछिद्राअच्छिद्रा सूनो सहसो नो अद्य सतोत्र्भ्योस्तोतृभ्यो मित्रमहः शर्म यछयच्छ
अग्ने गर्णन्तमंहसगृणन्तमंहस उरुष्योर्जो नपात पूर्भिरायसीभिः ॥नपात्पूर्भिरायसीभिः ॥८॥
भवा वरूथं गर्णतेगृणते विभावो भवा मघवनमघवन्मघवद्भ्यः मघवद्भ्यःशर्मशर्म
उरुष्याग्ने अंहसो गर्णन्तंगृणन्तं परातर्मक्षूप्रातर्मक्षू धियावसुर्जगम्यातधियावसुर्जगम्यात् ॥९॥
 
 
*[[ऋग्वेद:]]

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/4477" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्