"ऋग्वेदः सूक्तं १.८४" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
(लघु) (Yann १ : replace)
<div class="verse">
<pre>
असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धर्ष्णवाधृष्णवा गहि ।
तवात्वा पर्णक्त्विन्द्रियंपृणक्त्विन्द्रियं रजः सूर्यो न रश्मिभिः ॥१॥
इन्द्रमिद्धरी वहतोऽप्रतिधृष्टशवसम् ।
इन्द्रमिद धरी वहतो.अप्रतिध्र्ष्टशवसम ।
रषीणांऋषीणांसतुतीरुपस्तुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम ॥मानुषाणाम् ॥२॥
आ तिष्ठ वर्त्रहन रथंवृत्रहन्रथं युक्ता ते बरह्मणाब्रह्मणा हरी ।
अर्वाचीनं सु ते मनो गरावाग्रावा कर्णोतुकृणोतु वग्नुना ॥३॥
इममिन्द्र सुतं पिब जयेष्ठममर्त्यंज्येष्ठममर्त्यं मदममदम्
शुक्रस्य तवाभ्यक्षरनत्वाभ्यक्षरन्धारा धारा रतस्यऋतस्य सादने ॥४॥
इन्द्राय नूनमर्चतोक्थानि च बरवीतनब्रवीतन
सुता अमत्सुरिन्दवो जयेष्ठंज्येष्ठं नमस्यता सहः ॥५॥
नकिष टवद रथीतरोनकिष्ट्वद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यछसेयच्छसे
नकिष टवानुनकिष्ट्वानु मज्मना नकिः सवश्वस्वश्व आनशे ॥६॥
य एक इद विदयतेइद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे ।
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङग ॥अङ्ग ॥७॥
कदा मर्तमराधसं पदा कषुम्पमिवक्षुम्पमिव सफुरतस्फुरत्
कदा नःशुश्रवदनः गिरशुश्रवद्गिर इन्द्रो अङग ॥अङ्ग ॥८॥
यश्चिदयश्चिद्धि धि तवात्वा बहुभ्य आ सुतावानाविवासतिसुतावाँ आविवासति
उग्रं तत पत्यतेतत्पत्यते शव इन्द्रो अङग ॥अङ्ग ॥९॥
सवादोरित्थास्वादोरित्था विषूवतो मध्वः पिबन्ति गौर्यः ।
या इन्द्रेण सयावरीर्व्र्ष्णासयावरीर्वृष्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरनु सवराज्यम ॥स्वराज्यम् ॥१०॥
ता अस्य पर्शनायुवःपृशनायुवः सोमं शरीणन्तिश्रीणन्ति पर्श्नयःपृश्नयः
परियाप्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्रं हिन्वन्ति सायकं वस्वीर...वस्वीरनु स्वराज्यम् ॥११॥
ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति परचेतसःप्रचेतसः
वरतान्यस्यव्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीर...वस्वीरनु स्वराज्यम् ॥१२॥
इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्व्र्त्राण्यप्रतिष्कुतःअस्थभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कुतः
जघान नवतीर्नव ॥१३॥
इछन्नश्वस्यइच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपश्रितमपर्वतेष्वपश्रितम्
तद्विदच्छर्यणावति ॥१४॥
तद विदच्छर्यणावति ॥
अत्राह गोरमन्वत नाम तवष्टुरपीच्यमत्वष्टुरपीच्यम्
इत्था चन्द्रमसो गर्हे ॥गृहे ॥१५॥
को अद्य युङकतेयुङ्क्ते धुरि गा रतस्यऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्ह्र्णायूनदुर्हृणायून्
आसन्निषून्हृत्स्वसो मयोभून्य एषां भृत्यामृणधत्स जीवात् ॥१६॥
असन्निषून हर्त्स्वसो मयोभून य एषां भर्त्यां रणधत स जीवात ॥
क ईषते तुज्यते को बिभाय को मंसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति ।
कस्तोकाय क इभायोत राये.अधिरायेऽधि बरवत तन्वेब्रवत्तन्वे को जनाय ॥१७॥
को अग्निमीट्टे हविषा घर्तेनघृतेन सरुचास्रुचा यजाता रतुभिर्ध्रुवेभिःऋतुभिर्ध्रुवेभिः
कस्मै देवा आ वहानाशु होम को मंसते वीतिहोत्रः सुदेवः ॥१८॥
तवमङगत्वमङ्ग परप्र शंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यममर्त्यम्
तवदन्योत्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र बरवीमिब्रवीमि ते वचः ॥१९॥
मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसो.अस्मान कदावसोऽस्मान्कदा चना दभनदभन्
विश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ ॥२०॥
 
 
</pre>
</div>

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/4689" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्