"ऋग्वेदः सूक्तं १.११७" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
Yann : replace
(लघु) (Yannf : replace)
(लघु) (Yann : replace)
मध्वः सोमस्याश्विना मदाय परत्नो होता विवासते वाम |
बर्हिष्मती रातिर्विश्रिता गीरिषा यातं नासत्योप वाजैः ॥
यो वामश्विना मनसो जवीयान रथः सवश्वो विश आजिगाति |
येन गछथः सुक्र्तो दुरोणं तेन नरा वर्तिरस्मभ्यं यातम ॥
रषिं नरावंहसः पाञ्चजन्यं रबीसादत्रिं मुञ्चथो गणेन |
मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्वं वर्षणा चोदयन्ता ॥
अश्वं न गूळ्हमश्विना दुरेवैर्र्षिं नरा वर्षणा रेभमप्सु |
सं तं रिणीथो विप्रुतं दंसोभिर्न वां जूर्यन्ति पूर्व्या कर्तानि ॥
सुषुप्वांसं न निर्र्तेरुपस्थे सूर्यं न दस्रा तमसि कषियन्तम |
शुभे रुक्मं न दर्शतं निखातमुदूपथुरश्विना वन्दनाय ॥
तद वां नरा शंस्यं पज्रियेण कक्षीवता नासत्या परिज्मन |
शफादश्वस्य वाजिनो जनाय शतं कुम्भानसिञ्चतं मधूनाम ॥
युवं नरा सतुवते कर्ष्णियाय विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय |
घोषायै चित पित्र्षदे दुरोने पतिं जूर्यन्त्या अश्विनावदत्तम ॥
युवं शयावाय रुशतीमदत्तं महः कषोणस्याश्विना कण्वाय |
परवाच्यं तद वर्षणा कर्तं वां यन नार्षदायश्रवो अध्यधत्तम ॥
पुरू वर्पांस्यश्विना दधाना नि पेदव ऊहथुराशुमश्वम |
सहस्रसां वाजिनमप्रतीतमहिहनं शरवस्यं तरुत्रम ॥
एतानि वां शरवस्या सुदानू बरह्माङगूषं सदनं रोदस्योः |
यद वां पज्रासो अश्विना हवन्ते यातमिषा च विदुषे च वाजम ॥
सूनोर्मानेनाश्विना गर्णाना वाजं विप्राय भुरणा रदन्ता |
अगस्त्ये बरह्मणा वाव्र्धाना सं विश्पलां नासत्यारिणीतम ॥
कुह यान्ता सुष्टुतिं काव्यस्य दिवो नपाता वर्षणा शयुत्रा |
हिरण्यस्येव कलशं निखातमुदूपथुर्दशमे अश्विनाहन ॥
युवं चयवानमश्विना जरन्तं पुनर्युवानं चक्रथुः शचीभिः |
युवो रथं दुहिता सूर्यस्य सह शरिया नासत्याव्र्णीत ॥
युवं तुग्राय पूर्व्येभिरेवैः पुनर्मन्यावभवतं युवाना |
युवं भुज्युमर्णसो निः समुद्राद विभिरूहथुर्र्ज्रेभिरश्वैः ॥
अजोहवीदश्विना तौग्र्यो वां परोळ्हः समुद्रमव्यथिर्जगन्वान |
निष टमूहथुः सुयुजा रथेन मनोजवसा वर्षणास्वस्ति ॥
अजोहवीदश्विना वर्तिका वामास्नो यत सीममुञ्चतं वर्कस्य |
वि जयुषा ययथुः सान्वद्रेर्जातं विष्वाचो अहतं विषेण ॥
शतं मेषान वर्क्ये मामहानं तमः परणीतमशिवेन पित्रा |
आक्षी रज्राश्वे अश्विनावधत्तं जयोतिरन्धाय चक्रथुर्विचक्षे ॥
शुनमन्धाय भरमह्वयत सा वर्कीरश्विना वर्षणा नरेति |
जारः कनीन इव चक्षदान रज्राश्वः शतमेकंच मेषान ॥
मही वामूतिरश्विना मयोभूरुत सरामं धिष्ण्या संरिणीथः |
अथा युवामिदह्वयत पुरन्धिरागछतं सीं वर्षणाववोभिः ॥
अधेनुं दस्रा सतर्यं विषक्टामपिन्वतं शयवे अश्विनागाम |
युवं शचीभिर्विमदाय जायां नयूहथुः पुरुमित्रस्य योषाम ॥
यवं वर्केणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मनुषाय दस्रा |
अभि दस्युं बकुरेणा धमन्तोरु जयोतिश्चक्रथुरार्याय ॥
आथर्वणायाश्विना दधीचे.अश्व्यं शिरः परत्यैरयतम |
स वां मधु पर वोचद रतायन तवाष्ट्रं यद दस्रावपिकक्ष्यं वाम ॥
सदा कवी सुमतिमा चके वां विश्वा धियो अश्विना परावतं मे |
अस्मे रयिं नासत्या बर्हन्तमपत्यसाचं शरुत्यं रराथाम ॥
हिरण्यहस्तमश्विना रराणा पुत्रं नरा वध्रिमत्या अदत्तम |
तरिधा ह शयावमश्विना विकस्तमुज्जीवस ऐरयतंसुदानू ॥
एतानि वामश्विना वीर्याणि पर पूर्व्याण्यायवो.अवोचन |
बरह्मक्र्ण्वन्तो वर्षणा युवभ्यां सुवीरासो विदथमा वदेम ॥

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/4943" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्