"ऋग्वेदः सूक्तं १.१४१" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
(लघु) (Yann १ : replace)
<div class="verse">
<pre>
बळबळित्था इत्था तद वपुषेतद्वपुषे धायि दर्शतं देवस्य भर्गः सहसो यतो जनि ।
यदीमुप हवरतेह्वरते साधते मतिर्र्तस्यमतिरृतस्य धेनधेना अनयन्त सस्रुतः ॥१॥
पर्क्षोपृक्षो वपुः पितुमान नित्यपितुमान्नित्य आ शये दवितीयमाद्वितीयमा सप्तशिवासु मात्र्षुमातृषु
तर्तीयमस्यतृतीयमस्य वर्षभस्यवृषभस्य दोहसे दशप्रमतिं जनयन्त योषणः ॥२॥
निर्यदीं बुध्नान महिषस्यबुध्नान्महिषस्य वर्पस ईशानासः शवसाक्रन्तशवसा क्रन्त सूरयः ।
यदीमनु परदिवोप्रदिवो मध्व आधवे गुहा सन्तं मातरिश्वा मथायति ॥३॥
परप्र यतयत्पितुः पितुः परमान नीयतेपरमान्नीयते पर्या पर्क्षुधोपृक्षुधो वीरुधो दंसु रोहति ।
उभा यदस्य जनुषं यदिन्वत आदिदआदिद्यविष्ठो यविष्ठो अभवद घर्णाअभवद्घृणा शुचिः ॥४॥
आदिन्मातॄराविशद्यास्वा शुचिरहिंस्यमान उर्विया वि वावृधे ।
आदिन मातॄराविशद यास्वा शुचिरहिंस्यमान उर्वियावि वाव्र्धे ।
अनु यतयत्पूर्वा पूर्वा अरुहत सनाजुवोअरुहत्सनाजुवो नि नव्यसीष्ववरासु धावते ॥५॥
आदिदआदिद्धोतारं धोतारं वर्णतेवृणते दिविष्टिषु भगमिव पप्र्चानासपपृचानास रञ्जतेऋञ्जते
देवान यत करत्वादेवान्यत्क्रत्वा मज्मना पुरुष्टुतो मर्तं संसंशंसं विश्वधा वेति धायसे ॥६॥
वि यदस्थाद यजतोयदस्थाद्यजतो वातचोदितो हवारोह्वारो न वक्वा जरणा अनाक्र्तःअनाकृतः
तस्य पत्मनपत्मन्दक्षुषः दक्षुषः कर्ष्णजंहसःकृष्णजंहसः शुचिजन्मनो रज आ वयध्वनः ॥व्यध्वनः ॥७॥
रथो न यातः शिक्वभिः कर्तोकृतो दयामङगेभिररुषेभिरीयतेद्यामङ्गेभिररुषेभिरीयते
आदस्य ते कर्ष्णासोकृष्णासो दक्षि सूरयः शूरस्येव तवेषथादीषतेत्वेषथादीषते वयः ॥८॥
तवयात्वया हयग्नेह्यग्ने वरुणो धर्तव्रतोधृतव्रतो मित्रः शाशद्रे अर्यमा सुदानवः ।
यतयत्सीमनु सीमनु करतुनाक्रतुना विश्वथा विभुररान नविभुररान्न नेमिः परिभूरजायथाः ॥९॥
तवमग्नेत्वमग्ने शशमानाय सुन्वते रत्नं यविष्ठ देवतातिमिन्वसि ।
तं तवात्वा नु नव्यं सहसो युवन वयंयुवन्वयं भगं न कारेमहिरत्नकारे महिरत्न धीमहि ॥१०॥
अस्मे रयिं न सवर्थंस्वर्थं दमूनसं भगं दक्षं न पप्र्चासिपपृचासि धर्णसिमधर्णसिम्
रश्मीन्रिवरश्मीँरिव यो यमति जन्मनी उभे देवानां शंसं रतशंसमृत आ च सुक्रतुः ॥११॥
उत नः सुद्योत्मा जीराश्वो होता मन्द्रः शर्णवच्चन्द्ररथःशृणवच्चन्द्ररथः
स नो नेषन नेषतमैरमूरो.अग्निर्वामंनेषन्नेषतमैरमूरोऽग्निर्वामं सुवितं वस्यो अछ ॥अच्छ ॥१२॥
अस्ताव्यग्निः शिमीवद्भिरर्कैः साम्राज्याय परतरंप्रतरं दधानः ।
अमी च ये मघवानो वयं च मिहं न सूरो अतिनिषअति टतन्युःनिष्टतन्युः ॥१३॥
 
 
</pre>
</div>

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/5138" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्